Izolit 1 ISOPLAST

Hemijski dodatak (aditiv) za izradu vodonepropusnog cementnog maltera

Jednokomponentni proizvod, tečni aditiv na neorganskoj osnovi, namenjen za izradu vodonepropusnog cementnog maltera. Mogućnost primene kako kod izgradnje novih, tako i kod sanacije starih objekata. Homogenizuje, plastificira i omogućava bolju obradljivost maltera. Dobija se malter vodonepropustan do 3 bara vodenog pritiska.

Orijentaciona potrošnja
0,5 kg Izolit 1 - isoPlast-a po m2 maltera debljine 2,5 cm

NAMENA
Hemijski dodatak za izradu vodonepropusnog cementnog maltera.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentan proizvod
- homogenizuje i plastificira malter
- jednostavna primena
- omogućava bolju obradljivost maltera
- čini malter vodonepropusnim do 3 atm vodenog pritiska
- ne sadrži hloride

          boja                       braon
          gustina, g/cm³   cca 1,08
          pH (20°C)             cca 7

DEJSTVO
Sadrži komponente koje mogućavaju bolje prostorno pakovanje čestica i čine malter vodonepropusnim.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Ukoliko postoji stari malter, koji se lako obija, odnosno skida sa podloge, koji je ispucao, i pri jačim naprezanjima se kruni i raspada, potrebno je isti potpuno obiti i doći do zdrave podloge.
Ako se malter sa dodatkom nanosi preko fuga, one se prethodno moraju dobro očistiti od svih trošnih delova.
Nakon prethodna dva koraka, pristupa se čišćenju čeličnom četkom, kako bi se uklonili svi slabo vezani delovi. Potom se očisti nastala prašina.
Nakon svih ovih priprema, podloga se vlaži, toliko da ne ostaju kapljice vode po površini.
PRIPREMA Tečnost se promućka pre upotrebe. Priprema se razređivanjem sa vodom u odnosu 1 : 4 (cca 10% dodatka na masu cementa), pa se sa tako pripremljenom tečnošću pravi malter. Prilikom umešavanja smanji se količina tečnosti za približno 1/4 u odnosu na standardno umešavanje maltera bez aditiva. Agregat za spravljanje maltera mora biti čist i odgovarajuće granulisan, uglavnom je to pesak tzv. “jedinica”(od 0 do 4 mm). Cement svež, nezgrudvan, što veće marke.
UGRADNJA Ugradnja umešanog maltera sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja maltera bez dodatka.
Da bi se obezbedio kvalitet i trajnost maltera, potrebno je ugradnju izvršiti u sledeća tri koraka.
Prvi bi bio nanošenje tzv. “šprica”. To je redak malter, u kome je odnos cementa i peska (0 – 2 mm) 1 : 1. Ovaj sloj je debljine oko 2 mm. Drugi sloj bi predstavljao cementni malter sa dodatkom, odnos cementa i peska (0 – 4 mm) 1 – 2.5:3. U trećem sloju, tzv. “perdaš”, odnos cementa i peska (0 – 2 mm) je 1 : 3.
Za izradu svih slojeva kao tečnost za spravljanje materijala, korisiti se rastvor pripremljen na prethodno opisan način.

POTROŠNJA
0,5 kg Izolit 1 isoPlast-a po m2 maltera debljine 2,5 cm.

ROK UPOTREBE
24 meseca u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5-25°C.
Ne dozvoliti da proizvod smrzne.

AMBALAŽA
PE kanisteri od 3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Vodocementni faktor mora biti što veći
- Koristiti svež, neugrudvan cement što veće marke
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše
- Održavanje ugrađenog maltera je potpuno isto kao i za sve druge cementne sisteme. Potrebno je kvašenje ugrađenog materijala. Sa kvašenjem se počinje čim se primeti gubitak boje svežeg maltera (tamno siva). Period kvašenja u zavisnosti od temperature, odnosa cement/pesak i drugih uslova, traje od 3 do 5 dana. Nakon tog perioda, boja betona bi trebalo da se ustali (svetlo siva). Hidratacija cementa je proces pri kome dolazi do sazrevanja cementnih smeša i one u tom periodu zahtevaju dodatnu količinu vode, čime se sprečava “pregorevanje” ugrađenog materijala

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.