Izolit ANTI-FROST

Hemijski dodatak za sprečavanje formiranja leda

Hemijski dodatak za sprečavanje formiranja leda i poledice na betonskim i asfaltnim površinama pri niskim temperaturama u zimskom periodu. Nije štetan za upotrebu na štampanom betonu, behaton pločama i ostalim betonskim površinama. Sprečava formiranje leda do -170C.

Orijentaciona potrošnja
cca 0,2-0,5 kg/m2, u zavisnosti od načina nanošenja na površinu

NAMENA
Koristi se za za sprečavanje formiranja leda na betonskim i asfaltnim površinama pri niskim temperaturama. Nije štetan za upotrebu na štampanom betonu, behaton pločama i ostalim betonskim površinama.
Sprečava formiranje leda do – 17°C.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentan proizvod
- snižava tačku mržnjenja vode
- neorganski proizvod
- dugotrajan materijal
- jednostavna primena
          boja                                        bezbojna tečnost
         gustina, g/cm³ (20°C)       cca 1,2
         pH (20°C)                               cca 5,0
         suvi ostatak, %                      23

DEJSTVO
Onemogućava formiranje leda i poledice prilikom atmosferskih padavina u zimskim vremenskim uslovima.

NAČIN UPOTREBE
PRIPREMA Tečnost se promućka pre upotrebe, stavlja se u prskalicu i raspršuje po podlozi ili se posipa po podlozi. Tečnost se preventivno posipa po betonskoj/asfaltnoj površini pre nego što dođe do formiranja leda (rastvara i površinski sloj leda debljine do 1 mm - “pokoricu”) i time se sprečava mogućnost formiranja leda i poledice. Tečnost nema svojstvo razgradnje debljih slojeva leda.

POTROŠNJA
cca 0,2-0,5 kg/m², u zavisnosti od načina nanošenja na površinu .

ROK UPOTREBE
24 meseca, u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji na temperaturi 0 – 25°C.

AMBALAŽA
PE kanisteri od 3, 5, 10 i 30 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dođe u kontakt sa očima, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
Poštovati mere zaštite na radu

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.