Izolit FLEX AQUASTOP

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz, na polimer-cementnoj osnovi, namenjen prvenstveno za hidroizolaciju betonskih površina, opeka i cementnih košuljica. Glavna područja primene  su  hidroizolacija  terasa,  mokrih  čvorova,  podrumskih  prostorija,  bazena  -  rezervoara  i  gde  god  je  neophodna  fleksibilna  i  visokokvalitetna hidroizolacija.

Orijentaciona potrošnja
2,5-3 kg/m2 za dva sloja

NAMENA
Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina ili površina od cementnog maltera ili opekarskih proizvoda sa spoljne ili unutrašnje strane. Glavna područja primene su hidroizolacija terasa, mokrih čvorova, podrumskih prostorija, bazena - rezervoara i gde god je neophodna fleksibilna i visokokvalitetna hidroizolacija.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentan proizvod
- glavne karakteristike: vodonepropustan i visokofleksibilan premaz
- velika adhezija za beton, malter i opekarske proizvode
- vodonepropustan do 4 bar pritska vode
- otporan na temperaturne promene
- dugotrajan
- ne sadrži hloride

          boja tečne komponente                                   bela
          boja praškaste komponente                           siva
          gustina tečnosti, g/cm³                                     cca 1,01
          pH (tečnosti) (20°C)                                            cca 8
          specifična težina praha, g/cm³                      cca 1,05
         specifična težina gotove mase, g/cm³         cca 1,34
          vodonepropusnost dva sloja premaza       vodonepropusna na 4 atm

DEJSTVO
Pomešane komponente, nakon nanošenja i vezivanja stvaraju kompozitni, elastični film na površini podloge. Zahvaljujući visokoj elastičnosti, premaz odlično podnosi standardni rad objekta i ne dolazi do pucanja premaza.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih delova, suva ili blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Podlogu je potrebno pripremiti brušenjem, peskarenjem, pranjem vodom pod visokim pritiskom, četkanjem čeličnom četkom radi otklanjanja masnoća, slabo vezanih delova i ostalih stvari koje mogu negativno uticati na atheziju premaza. Oštećenja na betonskoj podlozi se saniraju Izolit REPARATOR reparaturnim malterima, naprsline se saniraju Izolit KIT ULTRA ili Izolit KIT FIBER kitovima u zavisnosti od veličine. Oko prodora cevi se vrši zaptivanje Izolit KIT ULTRA trajnoelastičnim kitom. Prilikom hidroizolacije rezervoara i bazena preporučuje se obrada spoja ugradnjom holkera upotrebom Izolit KIT FIBER materijala.
PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Umešava se tečnost i prah u težinskom odnosu 1 : 2,5 do potpune homogenizacije mase i konzistencije koja odgovara za rad četkom. Mešati mikserom na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/minut). Pre nanošenja materijala proveriti da li ima nerastvorenih ili neumešanih gromuljica i po potrebi produžiti vreme mešanja.
UGRADNJA Pre ugradnje hidroizolacionog premaza podloga se impregnira prajmerom - Izolit PRAJMER GP, radi dodatnog ojačanja athezije za podlogu. Premaz se nanosi četkom u minimum dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada prvi sloj postane prohodan (4-6 h). Najveća preporučena debljina po sloju je do 1,5 mm. Otvoreno vreme za rad je cca 30 – 40 min u zavisnosti od temperature. Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C. Na spojevima poda i zida, betona i lima i oko slivnika preporučuje se postavljanje elastične trake Izolit FLEXBAND. Hidroizolacioni premaz se može dodatno ojačati mrežicom (70-90gr/m²) ili trevira platnom. Mrežica ili trevira platno se utiskuje u prvi, sveži premaz. Naneti sloj je neophodno zaštititi od kiše min. 24 h od ugradnje, pri sušenju na 23ºC. Ugrađeni materijal zaštititi od jakog vetra dok se ne završi proces vezivanja. Prilikom ugradnje u unutrašnjim prostorijama, obezbediti provetravanje istih kako proces sušenja ne bi bio previše dug. Obratiti pažnju da ne dođe do pojave kondenza tokom ugradnje i sušenja premaza.
Alat oprati vodom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
2,5 -3,0 kg/m² za dva premaza. Prilikom armiranja trevira platnom potrošnja je 2,5-3,0 kg/m² .

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i duži kontakt praha sa vazduhom.

AMBALAŽA
Prah – natron vreće (7,5; 12,5 i 25 kg)
Tečnost – PVC ili PE flaše i kanisteri (3; 5; 10 i 25 kg).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.