Izolit 10 – ANTIMRAZ

Hemijski dodatak (aditiv) protiv smrzavanja betona i cementnog maltera

Jednokomponentni proizvod, tečni dodatak na neorganskoj osnovi, namenjen za izradu  betona i cementnog maltera u zimskim uslovima. Mogućnost primene kod svih betona, izuzev prenapregnutih betonskih konstrukcija. Osim što snižava tačku mržnjenja vode i štiti beton od smrzavanja, ovaj aditiv ubrzava vezivanje i očvršćavanje betona.

Orijentaciona potrošnja
1 - 2% na masu cementa

NAMENA
Koristi se za izradu betona i maltera pri niskim temperaturama, za dodatno povećanje homogenosti, hemijske otpornosti, čvrstoće i trajnosti ugrađenog betona/maltera.
Omogućava betoniranje do temperature – 10°C.
Mogućnost aplikacije kod svih betona izuzev prenapregnutih betonskih konstrukcija.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentan proizvod
- snižava tačku mržnjenja vode
- ubrzava proces hidratacije cementa
- povećava čvrstoće betona/maltera u prvim danima očvršćavanja
- neorganski proizvod
- dugotrajan materijal
- jednostavna primena

          boja                                      bezbojna tečnost
         gustina, g/cm³ (20°C)     cca 1,15
         pH (20°C)                             cca 8,0
         suvi ostatak, %                   29
         hloridi, %                               7,56

DEJSTVO
Ubrzava hidrataciju cementa i očvršćavanja umešanog betona/maltera.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona/maltera.
PRIPREMA Tečnost se promućka pre upotrebe. Dodaje se u vodu, pa se sa takvom tečnošću pravi beton/malter.
UGRADNJA Ugradnja umešanog betona/maltera sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja betona/maltera bez dodatka.

POTROŠNJA
cca 1 – 2 % na količinu cementa, u zavisnosti od temperature okoline, temperature vode i željene brzine vezivanja.

ROK UPOTREBE
24 meseca, u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji na temperaturi 0 – 25°C.

AMBALAŽA
PE kanisteri od 5, 10 i 30 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dođe u kontakt sa očima, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Sadrži hloride u dozvoljenim granicama, voditi računa da se ne predozira što bi moglo izazvati koroziju armature
- Koristiti cement što veće marke i minimalno 300 kg/m³ betona
- Agregat mora biti suv, nezaleđen, temperature iznad 0°C
- Vodocementni (V/C) faktor da bude što je moguće manji
- Nakon završetka betoniranja, sveži beton prekriti jutanim džakovima ili folijom kako bi se izbeglo smrzavanje i ljuspanje površinskog sloja betona
- Poštovati mere zaštite na radu

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.