Izolit HIDROFOB V

Sredstvo za hidrofobiranje fasadnih površina

Jednokomponentni proizvod. Sredstvo za hidrofobizaciju fasadnih i drugih površina. Daje trajan i jak ‘’lotus’’ efekat. Štiti fasade od kiše, vlage, mraza i drugih atmosferskih uticaja, a istovremeno olakšava održavanje. Bezbojan je i ne menja finalni izgled fasade. Nanosi se u dva sloja sa što kraćom pauzom.

Orijentaciona potrošnja
0,15 - 0,30 kg/m2 za dva premaza

NAMENA
Koristi se za zaštitu fasadnih površina od upijanja vode i atmosferskih uticaja, pri čemu štiti fasadu od smrzavanja i pucanja u zimskom periodu. Olakšava održavanje, jer se zaštićena fasada manje prlja i lakše pere. Sprečava razvijanje algi i mahovina.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod
- na bazi silikonatnih emulzija, siloksana i aditiva
- jak i trajan “lotus” efekat
- bezbojan
- ne menja boju ni finalni izgled materijala na koji se nanosi
- dugotrajan

          vizuelni opis                providna tečnost
         gustina, g/cm³            cca 1,024
         pH (20°C)                      cca 13
         rastavarač                  voda
         hemijska osnova      silikonatne i siloksanske emulzije.

DEJSTVO
Zatvara pore u podlozi i svojim hidrofobnim komponentama odbija vodu.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih delova, ostataka starih farbi i premaza. Podloga mora biti suva.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu. Tečnost se promućka pre upotrebe.
UGRADNJA Nanosi se prskanjem (manje površine mogu i premazivanjem), u jednom ili dva sloja. Kada se radi u dva sloja, drugi sloj raditi sa što kraćom pauzom, odmah nakon što tretirana podloga upije prvi naneti sloj. Ne sme se dozvoliti da se prvi sloj osuši, jer će onda on zatvoriti pore, tako da drugi sloj neće moći da penetrira u podlogu i nakon sušenja pojaviće se beli kristali po podlozi. Ukoliko površina ne upija drugi sloj, odnosno naneti premaz počne da se sliva i curi pod zid, obustaviti nanošenje drugog sloja i odmah očistiti mesta gde je došlo do slivanja proizvoda.
Ne može se ugrađivati ukoliko pada kiša.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

POTROŠNJA
cca 0,15 – 0,25 kg/m² u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, kao i temperature podloge i okoline.

ROK UPOTREBE
12 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 2°C. Sprečiti smrzavanje.

AMBALAŽA
PE flašice i kanisteri od 1,3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Obavezno korišćenje zaštitinih rukavica, zaštitinih maski i naočara.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Obavezno korišćenje zaštitinih rukavica, zaštitnih maski i naočara
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše minimum 3 dana

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala.
Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.