Izolit PENETRAT

Hidroizolacioni penetracioni premaz

Jednokomponentni, univerzalni i jedinstveni hidroizolacioni, penetrirajući premaz za hidroizolaciju betona, cementnog maltera, cigle i kamena. Štiti objekat od podzemnih voda, vlage i naleta vode pod pritiskom. Najbolji efekat se postiže kada se Izolit PENETRAT ugrađuje preko betona starog jedan dan. Paropropustan je, ne izaziva kondenzaciju i dozvoljava da se preko njega malteriše cementnim, produžnim ili krečnim malterom. Izdržava pritisak vode do 7 bara. Ekološki proizvod, zdravstveno ispitan i ispravan.

Orijentaciona potrošnja
2,5 - 3 kg/m2 za tri sloja

Dugogodišnjim usavršavanjem i ispitivanjima došlo se do jedinstvene formule po kojoj se proizvodi Izolit PENETRAT. Zahvaljujući svojim jedinstvenim i univerzalnim karakteristikama Izolit PENETRAT se izdvojio među ostalim proizvodima za hidroizolaciju i predstavlja pravi srpski brend.
Brojna priznanja, medalje i reference potvrđuju njegov kvalitet. Zdravstveno atestiran, ekološki proizvod.

PRIMENA
Hidroizolacija rezervoara za pijaću vodu, bazena za kupanje, rezervoara za prihvat otpadnih voda, podrumskih prostorija, liftovskih okana, betonskih i zidova od pune opeke u stambenim objektima i sl.
Hidroizolacija spoljnih i unutrašnjih betonskih zidova, zidova malterisanih cementnim malterom, hidroizolacija zidova od pune opeke.
Naneti sloj Izolit PENETRAT-a penetrira u zid i čini ga vodo i vlagonepropusnim na pozitivan i negativan pritisak vode.

KARAKTERISTIKE
- Izolit PENETRAT je jednokomponentni neorganski hidroizolacioni premaz od posebne mešavine na bazi cementa, punila i aditiva za vodonepropusnost. Sadrži i agregate odabrane granulacije i druge dodatke za laku ugradljivost i dugotrajnost.
- Poseduje atest o zdravstvenoj ispravnosti za upotrebu u rezervoarima pitke vode.
- Vodonepropustan je na pozitivan i negativan pritisak vode do 7 bar, što ga čini jedinstvenim proizvodom koji se može upotrebiti za hidroizolaciju i zidova u podrumskim prostorijama koji su opterećeni negativnim pritiskom vode.
- Paropropustan proizvod, te se može koristiti i u stambenim prostorijama.
- Masa za ugradnju se dobija umešavanjem sa vodom.
- Jednostavna ugradnja četkom, premazivanjem u tri sloja.
- Može se ugrađivati na novim betonima, odmah nakon skidanja oplate.
- Ugrađen proizvod penetrira do 10 cm dubine.
- Ne sadrži hloride.
- Preko podloge hidroizolovane Izolit PENETRAT proizvodom, moguće je raditi završnu obradu po želji – malterisanje krečnim, produžnim ili cementnim malterima, lepljenje keramike, gipskartona, krečenje i sl.

USLOVI I NAPOMENE U VEZI UGRADNJE
- Ugrađuje se na temperaturama od 5°C do +25°C
- Umešavanje sa vodom se radi do gustine paste, odnosno materijal ne treba da curi sa četke. Približan težinski odnos za umešavanje mase za drugi i treći sloj je ~ 3 : 1 (penetrat : voda). Za prvi sloj premaza se preporučuje nešto ređa mešavina, naročito ukoliko se nanosi preko glatkih betonskih zidova (izlivenih u metalnoj oplati i sl.).
- Umešavanje komponenti se radi električnim mešačem, na brzini od ~300-400 o/min, sve dok se ne dobije homogena masa bez gromuljica. Približno vreme umešavanja ~ 5 min. Nakon prvog umešavanja, potrebno je da proizvod odstoji ~ 10 min, nakon čega se ponovo umešava. Drugo umešavanje takođe traje oko 5 min. Nakon što proizvod ponovo odstoji ~ 5 min, spreman je za upotrebu. Ne dodavati vodu između dva mešanja materijala!
- Nanošenje hidroizolacije se radi u tri sloja, sa ukupnom potrošnjom od 2,50-3,00 kg/m². Kod površina koje su grube, neravne, sa sitnim rupicama i sl. potrošnja može da bude veća.
- U masu ne dodavati cement, pesak, niti bilo kakve druge sastojke.
- Ugrađuje se isključivo na podlogu koja je stabilna, čvrsta, bez nevezanih delova, prslina i sl.
- Podloga na koju se ugrađuje Izolit PENETRAT mora biti dobro navlažena, bez barica i slivanja vode u vreme nanošenja premaza.
- Kod ugradnje na betonske zidove, najbolji rezultati se postižu prilikom ugradnje hidroizolacije odmah nakon skidanja oplate, dok su betonski elementi vlažni.
- Optimalan razmak između slojeva je jedan dan (do 24h).
- Ukoliko se ugrađuje na jako suve podloge (stari betonski elementi, opeka i sl.), takve podloge je neophodno kvasiti više puta ili ceo jedan dan pre nanošenja Izolit PENETRAT premaza, odnosno sve dok se ne zasite vodom.
- Ugrađene slojeve Izolit PENETRAT-a obavezno održavati vlažnim, orošavanjem vodom, naročito ukoliko su izloženi direktnom uticaju sunca ili vetra. Nikako ne dozvoliti da površina naglo pobeli, jer naneti slojevi mogu da „pregore“ i ispucaju.
- Poslednji, treći sloj premaza održavati vlažnim orošavanjem minimum 3 dana nakon ugradnje.
- Nakon perioda sušenja, ugrađeni materijal ima sivu do svetlo-sivu boju. Može biti i blago šaren.
- Umešana masa se mora ugraditi u roku od 30-40 min, a u zavisnosti od okolne temperature vazduha.
- Izbegavati ugradnju pod direktnim jakim uticajem sunca, jer može doći do brzog sušenja i pregorevanja nanetih slojeva.
- Prilikom ugradnje u rezervoarima za otpadne vode, uljne jame i sl., nakon što se naneti slojevi osuše, zaštićuju se hemijski otpornim epoksi premazom Izolit TER-EPOXY.
- Malterisanje, krečenje i druga završna obrada se može raditi tek nakon sušenja penetrat hidroizolacije, odnosno nakon minimum 15 dana od ugradnje. U zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha, ovo vreme može da bude i veće. Nikako ne bušiti hidroizolovane zidove!
- Ukoliko je neophodno bušenje zidova i podova (radi ankerisanja i sl.) koji su izolovani penetrat hidroizolacijom, pre postavljanja tipli ili ankera, u rupe se ubacuje epoksi masa za nakerisanje Izolit ANKERIT ili tiksotropna masa Izolit POX-MONTAGE.

PRIPREMA PODLOGE I SISTEM UGRADNJE

Hidroizolacija betonskih elemenata (podrumi, rezervoari za pijaću vodu, bazeni i sl.) od vlage i podzemnih voda
Površina koja se hidroizoluje mora biti čvrsta, bez nevezanih delova, cementnog mleka, masnoća i sl. Ukoliko postoje ostaci cementnog mleka, neophodno ih je ukloniti brušenjem ili peskarenjem.
Ukoliko postoje naprsline, pre ugradnje hidroizolacije saniraju se dvokomponentnim mikroarmiranim kitom Izolit KIT FIBER. Mesta sa segregacijama proštemati do zdrave, čvrste podloge, nakon čega se ta mesta popunjavaju sanacionim malterima Izolit REPARATOR. Mesta gde su bile juvidur cevi se zatvaraju Izolit KIT FIBER materijalom (ukoliko je podloga mokra) ili epoksi kitom Izolit KIT E-2k, ukoliko je podloga suva. Ukoliko su za povezivanje oplata korišćene drvene letve, neophodno ih je izvaditi do dubine min 3 - 5 cm i nakon toga zatvoriti navedenim kitovima. Ukoliko postoje aktivni prodori vode ili površinska vlaženja betona, ta mesta se moraju sanirati primenom proizvoda Izolit 4, sve do potpunog zaustavljanja svih prodora vode i površinskih vlaženja.
Optimalno vreme za ugradnju Izolit PENETRAT hidroizolacije je odmah nakon skidanja oplate. Ukoliko se ugrađuje preko starih i suvih betonskih elemenata, takve podloge je neophodno kvasiti više puta ili ceo jedan dan pre nanošenja Izolit PENETRAT premaza, odnosno sve dok se ne zasite vodom. Preporuka je da betonski podovi i zidovu budu armirani, kako bi se predupredilo nastajanje naprslina i pukotina usled dejstva podzemnih voda i usled standardnog rada objekta.
Prilikom ugradnje u bazenima, rezervoarima, podrumima, obavezno se na spoju poda i zida (mesto prekida betoniranja) formira ojačanje – holker upotrebom dvokomponentnog mikroarmiranog kita Izolit KIT FIBER. Pre ugradnje Izolit KIT FIBER proizvoda, spoj poda i zida se mora proštemati u dubinu 3 - 4 cm. Prvo se, na dobro navlaženu podlogu, nanosi jedan sloj Izolit PENETRAT premaza koji je pripremljen nešto ređe gustine (za prvi sloj). Nakon sušenja nanetog sloja, ugrađuje se Izolit KIT FIBER i formira holker.
Na kompletno pripremljenu podlogu, nanosi se Izolit PENETRAT hidroizolacija, premazivanjem u tri sloja. Obavezno poštovati uputstva o načinu umešavanja, nanošenja i negi nanetih slojeva!
Preko ugrađene hidroizolacije se može malterisati, lepiti keramika, gletovati i krečiti minimum 15 dana nakon završetka ugradnje. U zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha, ovo vreme može da bude i veće.

Hidroizolacija vlage u zidovima od pune pečene opeke
Ukoliko se ugrađuje na stare zidove, neophodno je ukloniti krečni ili produžni malter kojim je zid malterisan i izdubiti fuge do dubine ~ 2 cm. Ukloniti sve degradirane i slabe delove opeke. Nakon čišćenja, oprati sve zidove vodom. Fuge između opeka, oštećenja i udubljenja popuniti sanacionim malterom Izolit DERSAL ili jačim cementnim malterom (cement : pesak = 1 : 2). Ukoliko se hidroizolacija radi preko stare opeke, lošeg kvaliteta, gde postoji mogućnost da penetrat „počupa“ delove opeke, u takvim slučajevima se preporučuje nanošenje sloja cementnog maltera preko cele površine pre ugradnje penetrata. Kod hidroizolacije vlažnih zidova Izolit PENETRAT se nanosi do visine min. 30 cm iznad najveće visine vlage.
Ukoliko postoji kapilarno penjanje vlage (čest slučaj kod starih objekata sa temeljima od opeke), presecanje kapilarne vlage se radi Izolit 5 - HIDROFOB materijalom.

Na kompletno pripremljenu podlogu, nanosi se Izolit PENETRAT hidroizolacija, premazivanjem u tri sloja. Obavezno poštovati uputstva o načinu umešavanja, nanošenja i negi nanetih slojeva!
Preko ugrađene hidroizolacije se može malterisati, lepiti keramika, gletovati i krečiti minimum 15 dana nakon završetka ugradnje. U zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha, ovo vreme može da bude i veće.

PAKOVANJA
Natron vreće od 5 i 25 kg
PE kante 5 i 10 kg.

POTROŠNJA MATERIJALA
Potrošnja za tri sloja iznosi 2,50 – 3,00 kg/m² prilikom ugradnje na ravnu podlogu.

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE
Uskladištiti na zatamnjenoj i suvoj prostoriji, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi 5 - 25°C.
6 ili 12 meseci u zavisnosti od vrste pakovanja, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži.

ALAT ZA UGRADNJU
Za ugradnju Izolit PENETRAT premaza koristiti četku (taper četku).
Za kvašenje podloge i održavanje vlažnosti nanetih slova koristiti prskalicu ili crevo sa nastavkom za fino raspršivanje vode.
Umešavanje mase se radi električnim mešačem.
Korišćeni alat se pere vodom, pre potpunog sušenja proizvoda.

ZAŠTITA NA RADU
Prilikom ugradnje poda koristiti zaštitne rukavice, masku za zaštitu disajnih organa i zaštitne naočare. Provetravati prostoriju u kojoj se radi, naročito za vreme nanošenja premaza. Ukoliko materijal dospe na kožu ili u kontakt sa očima, obilno isprati vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.