Izolit KIT FIBER

Vodonepropusni mikroarmirani kit za popunjavanje betonskih pukotina

Dvokomponentni proizvod, polimerom, mikrovlaknima i drugim aditivima modifikovana masa za popunjavanje pukotina u betonu. Mogućnost aplikacije kod popunjavanja pukotina na krovovima, terasama, parkinzima, ivičnjacima, zidovima, spojevima poda i zida, bazenima i sl. Karakteriše ga velika adhezija za betonske podloge. Vodonepropustan je na 6 bar vodenog pritiska.  Kiselo i bazno je otporan, ali ga ne treba duže vreme izlagati visokim koncentracijama neorganskih baza i kiselina. Otporan je na naftu i naftne derivate.

Orijentaciona potrošnja
0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1cm x 1cm

NAMENA
Koristi se za sanaciju pukotina u betonskim pločama, cementnom malteru, kao i za obradu raznorodnih spojeva (zida i poda...), pre nanošenja hidroizolacionih premaza

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- prah neorganskog porekla modifikovan mikro-vlaknima i adekvatnim aditivima
- polimerna tečnost bele boje
- odlična adhezija za beton i cementni malter
- otporan na razblažene rastvore kiselina i baza
- otporan na temperaturne promene
- vodonepropustan
- redukovano skupljanje za vreme vezivanja materijala
          boja tečne komponente                                   bela
          boja praškaste komponente                           siva
          gustina tečnosti, g/cm³                                     cca 1,01
          specifična težina praha, g/cm³                      cca 1,40
          specifična težina gotove mase, g/cm³        1,70 – 1,90
          vodonepropusnost kit debljine 2 cm           vodonepropustljiv na 7 atm (SRPS ISO 2736-2; SRPS U.M1.015)

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Potrebno je prvo uraditi širenja (“šlicovanje”) pukotina i ostalih mesta, koja se popunjavaju kitom.
Podloga se odmasti, obrusi, očetka čeličnom četkom,očisti i blago navlaži vodom iz prskalice, ali ne natopi toliko da bude puna barica. Podloga se nakon toga impregnira prajmerom - Izolit PRAJMER GP ili Izolit VEZA, kako bi se omogućila bolja veza između kita i podloge.
PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešaju se tečnost i prah u težinskom odnosu 1 : 5 do potpune homogenizacije mase i konzistencije koja odgovara za rad špahtlom.
UGRADNJA Materijal ugrađivati špahtlama. Utisnuti dobro da bi se popunila pukotina do dna.
Umešan materijal treba utrošiti za cca 30 -40 min. Nije potrebno održavanje - prskanje vodom nanetog sloja. Izbegavati rad pod direktnim uticajem sunca.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.
Hidroizolacioni premazi (Izolit PENETRAT, Izolit FLEX AQUASTOP, Izolit POLYCOAT ELASTIC) se mogu ugraditi nakon jednog dana.

POTROŠNJA
cca 0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1 cm x 1 cm.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i kontakt praha i vazduha ili praha i vode.

AMBALAŽA
Prah – natron vreće (2,5; 5; 15 i 25 kg)
Tečnost – PVC ili PE flaše i kanisteri (0,5; 1; 3 i 5 kg).
Komplet - PE kante (3 i 6 kg).

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere zaštite.
Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Saniranje vršiti tek nakon prajmerisanja podloge i to na relativno svež prajmer. Ne dozvoliti da prajmer potpuno veže i osuši se.
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.