Izolit FOLIFLEX

Jednokomponentna fleksibilna tečna folija

Izolit FOLIFLEX je fleksibilni jednokomponenti hidroizolacioni premaz u obliku paste. Zaptiva sitne pukotine do 1 mm. Veoma lako se ugrađuje premazivanjem u dva sloja. Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina ili površina od cementnog maltera, mokrih čvorova, za zaptivanje oko spojeva vodovodnih i kanalizacionih cevi i dr.  Naneseni premaz je trajno fleksibilan. Poseduje dobru atheziju za beton, opeku, metal, polipropilen i sl.

Orijentaciona potrošnja
0,9 - 1,2 kg/m2 za dva premaza

NAMENA
Koristi se kao završni sloj za hidroizolaciju kupatila, mokrih čvorova, terasa, balkona, oko prozora sa spoljne strane protiv uticaja kiše i vlage i dr. Može se ugraditi preko betona, maltera, opekarskih proizvoda, lima, drvenih elemenata, gipskartona, i sl. Praktično nalazi primenu svuda, osim na mestima na kojima postoji stalni dotok i prisistvo vode (rezervoari, bazeni i sl.)

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentan proizvod na bazi polimera obogaćen odgovarajućim aditivima
- dobra adhezija za beton, malter, drvo, vodovodne cevi, metal, staklo
- vodonepropustan, elastičan
- odlična obradljivost
- otporan na temperaturne promene
- poseduje izveštaj koji potvrđuje njegov kvalitet

          boja                                                   bela
          pH (20°C)                                         cca 9
          suva materija, težinskih %          cca 70
          vreme vezivanja premaza, h   cca 1 – 4
          vodonepropusnost                     3 atm (SRPS U.M1.015)
          elastičnost savijanjem preko metalnog cilindra ø 10 mm, za 180°, ne pokazuje znake oštećenja.

DEJSTVO
Materijal vezuje u kontaktu sa vazduhom pri čemu se stvara trajno elastična hidroizolaciona folija, otporna na standardni rad objekta.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Podlogu je potrebno pripremiti brušenjem, peskarenjem, pranjem vodom pod visokim pritiskom, četkanjem čeličnom četkom radi otklanjanja masnoća, slabo vezanih delova i ostalih stvari koje mogu negativno uticati na adheziju premaza. Oštećenja na betonskoj podlozi se saniraju Izolit REPARATOR reparaturnim malterima, naprsline se saniraju Izolit KIT FIBER ili poliuretanskim kitovima u zavisnosti od njihove veličine. Oko prodora cevi se vrši zaptivanje poliuretanskim trajnoelastičnim kitom.
PRIPREMA Izolit FOLIFLEX je jednokomponentan proizvod u obliku paste; nije potrebno nikakvo umešavanje sa drugim komponentama. Pre ugradnje potrebno je proizvod promešati kako bi se masa homogenizovala.
UGRADNJA Pre ugradnje hidroizolacionog premaza podloga se impregnira prajmerom - Izolit PRAJMER GP radi dodatnog pojačanja adhezije za podlogu. Premaz se nanosi četkom u minimum dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada prvi sloj postane prohodan (6-8 h pri sušenju na 23ºC). Po potrebi i zahtevu podloge može se raditi i u većim debljinama bez opasnosti da naneseni sloj ispuca.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8 do 30°C. Minimalna temperatura za ugradnju je -10°C.
Na spojevima poda i zida, beton i lima i oko slivnika preporučuje se postavljanje elastične trake Izolit FLEXBAND.
Nakon sušenja prvog sloja premaza nanosi se drugi sloj.
Naneti sloj je neophodno zaštititi od kiše minimum 24 h od ugradnje, pri sušenju na 23°C. Ugrađeni materijal zaštititi od jakog vetra dok se ne završi proces vezivanja.
Prilikom ugradnje u unutrašnjim prostorijama, obezbediti provetravanje istih kako proces sušenja ne bi bio suviše dug. Obratiti pažnju da ne dođe do pojave kondenza tokom ugradnje i sušenja premaza.
Alat oprati vodom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
cca 0,9 - 1,2 kg/m² za dva sloja.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje i duži kontakt sa vazduhom.

AMBALAŽA
PE kante od 1, 4, 10 i 20 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Ukoliko se ugrađuje u zatvorenoj prostoriji potrebno je obezbediti adekvatnu ventilaciju. Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom, obilno isprati običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Preko ugrađenog Izolit FOLIFLEX– a može se nanositi malter i lepak za pločice.
- Može se nanositi u jako velikim debljinama bez opasnosti od pucanja sloja.
- Ugrađeni premaz je izuzetno elastičan.
- Ne može se primeniti na mestima, koja su pod stalnim negativnim pritiskom vode.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.