Izolit POLYCOAT ELASTIC

Dvokomponentni elastični hidroizolacioni premaz

Prevashodna namena prozvoda je hidroizolacija većih kvadratura (preko 300 m2) ravnih krovova, terasa, balkona, ugradnja u zimskim uslovima i specifičnim podlogama gde do izražaja dolazi povećana athezija materijala. Otporan je na velike temperaturne razlike, a zahvaljujući posebnim aditivima, može se ugrađivati pri temperaturama od -10 do +300C. Poseduje izuzetnu atheziju na betonske elemente, kondor, bitumen, čelične elemente, staklo, lim, keramiku. Nanosi se premazivanjem u dva sloja, a prilikom ugradnje preko betona preporučuje se nanošenje Izolit PRAJMER GP prajmera. Može se armirati trevira platnom.

Orijentaciona potrošnja
2,5-3,5 kg/m2 za dva sloja premaza

NAMENA
Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina, površina od cementnog maltera, limenih površina, opekarskih proizvoda sa spoljne ili unutrašnje strane. Glavna područja primene su hidroizolacija balkona i ravnih krovnih terasa, mokrih čvorova, bazena, rezervoara, temelja, fasadnih elemenata i gde god je neophodna elastična i visokokvalitetna hidroizolacija zbog rada betonskih elemenata. Koristi se za hidroizolaciju u zimskim uslovima, do – 10°C.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentan proizvod
- glavne karakteristike: vodonepropustan i elastičan premaz
- velika adhezija za beton, malter i opekarske proizvode
- vodonepropustan do 4 bar pritska vode
- otporan na temperaturne promene
- dugotrajan
- ne sadrži hloride
- može se ugrađivati na niskim temperaturama, do – 10°C

          boja tečne komponente                               bela
          boja praškaste komponente                       siva
          gustina tečnosti, g/cm³                                 cca 1,01
          pH (tečnosti) (20°C)                                        cca 8
          specifična težina praha, g/cm³                  cca 1,05
          specifična težina gotove mase, g/cm³   cca 1,34
          vodonepropusnost                                        dva sloja premaza vodonepropusna na 4 bar

DEJSTVO
Pomešane komponente, nakon nanošenja i vezivanja stvaraju kompozitni, elastični film na površini podloge. Zahvaljujući visokoj elastičnosti, premaz odlično podnosi standardni rad objekta i ne dolazi do pucanja nanetih slojeva.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Podlogu je potrebno pripremiti brušenjem, peskarenjem, pranjem vodom pod visokim pritiskom, četkanjem čeličnom četkom radi otklanjanja masnoća, slabo vezanih delova i ostalih stvari koje mogu negativno uticati na adheziju premaza. Oštećenja na betonskoj podlozi se saniraju Izolit REPARATOR reparaturnim malterima, naprsline se saniraju poliuretanskim ili Izolit KIT FIBER kitovima u zavisnosti od njihove veličine. Oko prodora cevi se vrši zaptivanje poliuretanskim trajnoelastičnim kitom. Prilikom hidroizolacije rezervoara i bazena preporučuje se obrada spoja ugradnjom holkera upotrebom Izolit KIT FIBER materijala.
PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Umešava se tečnost i prah u težinskom odnosu 1 : 1,5 do potpune homogenizacije mase i konzistencije koja odgovara za rad četkom. Mešati bor – mašinom na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/minut). Pre nanošenja materijala proveriti da li ima nerastvorenih ili neumešanih gromuljica i po potrebi produžiti vreme mešanja.
UGRADNJA Pre ugradnje hidroizolacionog premaza podloga se impregnira prajmerom - Izolit PRAJMER GP radi dodatnog ojačanja adhezije za podlogu. Premaz se nanosi četkom u najmanje dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada prvi sloj postane prohodan (4-6h). Najveća preporučena debljina po sloju je do 1,5 mm. Otvoreno vreme za rad je cca 30 – 40 min u zavisnosti od temperature. Poželjna temperatura podloge i okoline je od 50 do 25°C, radi postizanja optimalne brzine vezivanja nanetog sloja. Minimalna temperatura za ugradnju je -10°C, a maksimalna +30°C. Na spojevima poda i zida, betona i lima i oko slivnika preporučuje se postavljanje elastične trake Izolit FLEXBAND. Hidroizolacioni premaz se može dodatno ojačati mrežicom (70-90gr/m²) ili trevira platnom. Mrežica ili trevira platno se utiskuje u prvi, sveži premaz. Nakon sušenja prvog sloja premaza nanosi se drugi sloj. Naneti sloj je neophodno zaštititi od kiše min. 24h od ugradnje, pri sušenju na 23ºC, odnosno do potpunog vezivanja nanetog sloja. Ugrađeni materijal zaštititi od jakog vetra dok se ne završi proces vezivanja. Prilikom ugradnje u unutrašnjim prostorijama, obezbediti provetravanje istih kako proces sušenja ne bi bio suviše dug. Obratiti pažnju da ne dođe do pojave kondenza tokom ugradnje i sušenja premaza.
Alat oprati vodom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
2,5 - 3,5 kg/m² za dva premaza.
Prilikom armiranja premaza trevira platnom, potrošnja iznosi 3- 3,5 kg/m².

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i duži kontakt praha sa vazduhom.

AMBALAŽA
Prah – natron vreće (4,5; 7,5; 15 i 25 kg)
Tečnost – PVC ili PE kanisteri (3, 5, 10 i 25 kg)
Komplet - PE kante (7,5 i 12,5 kg).

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere zaštite. Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.