Izolit 4

Materijal za zaustavljanje prodora vode

Jednokomponentni proizvod, alkalna tečnost, koja ekstremno ubrzava vezivanje cementa i omogućava zaustavljanje prodora vode u roku od 4 sekunde. Primenjuje se pre ugradnje hidroizolacije, kako voda u mlazu ne bi spirala svež materijal. Može se koristiti i za prekid vlaženja zidova. Mogućnost primene svuda i u svim vremenskim uslovima. Nakon ugradnje materijal je hemijski inertan.

Orijentaciona potrošnja
Zavisi od veličine i broja prodora vode (1 kg za 2-3 prodora vode) , dok je za zaustavljanje vlaženja zidova potrebno ca 0,3 kg/m2

NAMENA
Koristi se za zaustavljanje prodora vode, za zaptivanje pukotina i spojnica u kojima ima vode, pri čemu se stvaraju uslovi za nanošenje hidroizolacionih premaza.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentan proizvod
- neorganski proizvod
- jednostavna primena
- materijal, koji se dobija mešanjem sa cementom je vodonepropustan

           boja                       žuto crvena
           gustina, g/cm³   cca 1,35
           pH (20°C)            cca 13
          hloridi                    ne sadrži.

DEJSTVO
Ekstremno ubrzava hidrataciju cementa i očvršćavanja umešanog materijala. Očvrsli materijal je vodonepropustan.

NAČIN UGRADNJE
PRIPREMA U zavisnosti od upotrebe meša se sa cementom na različite načine i u različitim odnosima.
Ukoliko je prodor vode kroz rupu ili pukotinu u zidu meša se sa cementom u odnosu 1 : 1 do 1 : 1.5, a ukoliko je u pitanju vlaženje zida onda se četkom nanosi na zid, pa se potom utrljava cement.
UGRADNJA Mesto prodora vode se mora obraditi, prošlicovati, ukloniti svi nevezani delovi i proširiti ukoliko otvor nije dovoljno velik da se utisne spravljena masa. Na mestu prodora se štemovanjem stvara udubljenje širine 2-4 cm i dubine 2-3 cm, ili veće, kako bi se pronašla arterija-žica prodora vode. Pripremljeno udubljenje se očisti od slabo vezanih delova podloge. Tečnost Izolit 4 se promućka pre upotrebe i sipa u sud i dodaje se sveži cement što veće marke u težinskom odnosu 1 : 1 (1,5) i meša se rukom (obavezno koristiti gumene rukavice, materijal je jako alkalan). Mešanje traje oko 30 - 50 sekundi i kada se pod rukom oseti oslobađanje velike količine toplote, formira se grudva i brzo utiskuje direktno u izvor prodora vode, što ne traje duže od 4 sec. Držati pritisnuto 20-ak sekundi.
Za prekid vlage u zidu radi stvaranja adekvatne podloge za nanošenje hidroizolacionih materijala, najpre se sunđerom pokupi voda sa mesta vlaženja. Tečnost Izolit 4 se nanosi četkom na podlogu površine ne veću od 1 m2 (zbog brzine vezivanja u kontaktu sa cementom) i potom ručno, koristeći obavezno gumene rukavice, utrljava sveži cement što veće marke.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5°C ili više.
Po završetku zatvaranja prodora vode i prekida vlage radi se, u zavisnosti od namene, hidroizolacija (Izolit PENETRAT, Izolit FLEX AQUASTOP, Izolit POLYCOAT ELASTIC).

POTROŠNJA
Zavisi od veličine i broja prodora vode (1 kg za 2-3 prodora vode) , dok je za zaustavljanje vlaženja zidova potrebno cca 0,3 kg/m² površine.

ROK UPOTREBE
24 meseca u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5-25°C.

AMBALAŽA
PE flašice i kanisteri od 1, 3, 5, 10 i 30 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Tečnost je jako alkalna tako da su potrebne posebne mere opreza. Obavezno koristiti gumene rukavice i zaštitne naočare.
Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom minimum 15 min i obratiti se lekaru.

NAPOMENE
- Spravljati količinu materijala koja se može odmah ugraditi zbog ekstremno brzog vezivanja
- Koristiti cement što veće marke
- Minimalna temperatura podloge i okoline pri ugradnji 5°C
- Poštovati mere zaštite na radu

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala.
Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.