Izolit CONCRETE FIX

Dvokomponentna glet masa

Dvokomponentni proizvod, polimer-neorganska glet masa sa adekvatnim aditivima, za izravnavanje betonskih podova i cementnih košuljica. Mogućnost aplikacije kod izravnavanja zidova i plafona od betona i cementnog maltera. Takođe se mogu popunjavati i manje pukotine. Ima veliku prionljivost za podlogu, odlične fizičko-hemijske i mehaničke karakteristike. Formira sloj izuzetno velike čvrstoće. Nanosi se u jednom ili dva sloja.

Orijentaciona potrošnja
1,8  kg/m2 za 1 mm debljine

NAMENA
Koristi se za fino izravnavanje betonskih i malterskih površina.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- polimer-cementna osnova, modifikovana brojnim aditivima
- odlična adhezija za beton I malter
- dobra obradljivost umešanog materijala
- proizvodi se u više granulacija
- otporan na temperaturne promene
         boja tečne komponente                  bela
         boja praškaste komponente          siva
         vodonepropusnost                            3 atm (SRPS U.M1.015).

DEJSTVO
Nakon umešavanja komponenti materijal vezuje zahvaljujući cementoj smeši. Fleksiblnost, vodonepropusnot, obradljivost mu daju adekvatni aditivi.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi. Ukoliko je podloga nestandardna potrebno ju je imregnisanjem ojačati i/ili koristiti Izolit PRAJMER kao sredstvo koje će stabilizovati podlogu i omogućiti bolju vezu između lepka i podloge.
PRIPREMA Mešanjem tečnosti i praha u odgovarajućem odnosu, koji je naznačen na pakovanju, bor mašinom 3 - 5min pri 300 - 400 o/min do potpune homogenizacije mase. Tečnost se promućka pre upotrebe. Pre nanošenja materijala proveriti da li je dobro umešana masa i po potrebi produžiti vreme mešanja.
UGRADNJA Materijal se nanosi špahtlama, gletaricama, ravnjačama ili sličnim alatkama.
Otvoreno vreme za rad je cca 20 - 50 min u zavisnosti od temperature.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA
cca 1,8 kg/dm² za 1mm debljine.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente kao i kontakt praha sa vazduhom i/ili vodom.

AMBALAŽA
Prah – PVC ili PE džakovi
Tečnost – PVC ili PE flaše I kanisteri.

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere zaštite. Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Proizvodi se u tri različite granulacije:

- Izolit CONCRETE FIX S – za debljine do 3 mm
- Izolit CONCRETE FIX M – za debljine do 10 mm
- Izolit CONCRETE FIX S ADVANCE – pojačana lepljivost I fleksibilnost
- Izolit CONCRETE FIX M ADVANCE – pojačana lepljivost I fleksibilnost

- Saniranje vršiti tek nakon prajmerisanja podloge i to na relativno svež prajmer. Ne dozvoliti da prajmer potpuno veže i osuši se
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja I kiše

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.