Izolit VEZA

Veza izmedu starog i novog betona

Jednokomponentni proizvod, polimerna tečnost sa adekvatnim aditivima, namenjena povezivanju starog i novog betona. Materijal se može primeniti na više načina: kao čista tečnost, mešanjem sa cementom ili pravljenjem tankoslojnog cementnog maltera. Zahvaljujući adekvatnim dodacima penetrira u staru podlogu istovremeno vezujući za svež beton/malter.

Orijentaciona potrošnja
0,15 - 0,25 kg/m2

NAMENA
Koristi se za ostvarivanje kvalitetne veze između starog i novog betona, odnosno maltera.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod
- na polimernoj osnovi oplemenjen adekvatnim dodacima
- omogućava vezivanje novog betona/maltera za stari
- ne izaziva koroziju armature, blago alkalan proizvod
- ne sadrži hloride

         boja tečnosti        bela
         gustina, g/cm³    cca 1,02
         pH (20°C)              cca 10

DEJSTVO
Zahvaljujući adekvatnim dodacima penetrira u staru podlogu i vezuje za svež beton/malter.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja.
PRIPREMA Tečnost se promućka pre upotrebe. Može se koristiti čista tečnost ili u kombinaciji sa cementom. Meša se sa cementom u odnosu od 1 : 1 do 1 : 1,5. Materijal se meša bor – mešačem na malom broju obrtaja (300 – 400 o/minut).
UGRADNJA Izolit VEZA se ugrađuje četkom. Dobro utufkati četkom podlogu. Najbolje je ugraditi dva sloja. Prvi sloj čista tečnost izolit VEZA. Na takav sloj se ugrađuje materijal nastao mešanjem tečnosti Izolit VEZA i cementa i to dok je prvi sloj još uvek lepljiv na dodir. Kada drugi sloj dovoljno veže, ali je još uvek lepljiv na dodir pristupa se izlivanju novog betona ili nanošenju maltera.
Ugradnju vršiti po suvom vremenu.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA
0,15 – 0,25 kg/m².

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje materijala.

AMBALAŽA
PE flašice i kanisteri od 1,3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere opreza. Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dospe na kožu ili u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Vreme vezivanja završnog sloja Izolit VEZA je cca 15 - 30 min. U zavisnosti od klimatskih faktora (uticaj sunca, promaje, temperature), vreme vezivanja može da bude duže ili kraće. Zato za vreme ugradnje materijala Izolit VEZA pripremiti malter ili beton na vreme.
- Posude i alat se peru toplom vodom odmah nakon ugradnje.
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.