Izolit 5 – HIDROFOB

Silikonska-siloksanska emulzija za presecanje kapilarne vlage

Jednokomponentni proizvod, sredstvo za presecanje kapilarne vlage u zidovima iznad kote terena. To je silikon-siloksanska emulzija, koja se naliva u zid i u kontaktu sa vazduhom formira hidrofoban sloj u zidu, te je zbog toga neophodno da rupe nakon nalivanja ostanu otvorene minimum 15 dana.  Ovo sredstvo ne spada u hidroizolacije, vec u hidrofobna sredstva koja izdržavaju kapilarni pritisak vode.

Orijentaciona potrošnja
5 - 10 kg po dužnom metru rupe za nalivanje

NAMENA
Koristi se za presecanje kapilarne vlage u zidovima od pečene opeke i prirodnog kamena.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod
- za presecanje kapilarne vlage
- laka ugradnja

          vizuelni opis                   providna, bezbojna tečnost
          gustina, g/cm³              cca 1,02
          pH (20°C)                        13
          rastavarač                     voda
          hemijska osnova         silikon – siloksanska emulzija.

DEJSTVO
Penetrira u porozni građevinski materijal, formira hidrofobnu branu koja sprečava prodor kapilarne vlage.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Obije se malter do visine od cca 20 cm iznad najviše tačke do koje je dospela vlaga. Na visini od cca 20 cm iznad terena ili poda prostorije, buše se rupe na rastojanju od 10 – 15 cm, u dva reda u "cik – cak" rasporedu. Buši se pod uglom od cca 30°.
Rupe se buše sa unutrašnje i/ili sa spoljšnje strane objekta (zidovi veće debljine od 45 cm buše se sa obe strane). Nakon bušenja rupe se otpraše.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka.
UGRADNJA U čiste, otprašene rupe naliva se Izolit 5 – HIDROFOB u količini koju je zid sposoban da upije. Nalivanje raditi više puta, do potpune zasićenosti zida.
Ukoliko se primeti da u pojedinim izbušenim rupama nalivena tečnost brzo odlazi usled postojećih naprslina i rupa u zidu, u takvom slučaju u te rupe naliti krečno mleko. Nakon jednog dana, kada se krečno mleko osuši, ponovo izbušiti te iste rupe i nastaviti sa ulivanjem tečnosti Izolit 5 HIDROFOB.
Rupe treba ostaviti otvorene i zaštićene od kiše i dolaska atmosferske vode minimum 15 dana. Nakon toga se zatvaraju rupe cementnim mlekom sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost (Izolit 1 ISOPLAST ili Izolit BETONPLAST). Potom se vrši hidroizolacija vlažnog dela zida, tako što se prvo izdersuju fuge, koje se dersuju istim materijalom kojim su popunjene i rupe u zidu. Nakon dersovanja fuga nanosi se hidroizolacioni materijal Izolit PENETRAT.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 30°C.

ROK UPOTREBE
12 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

POTROŠNJA
zid d=25cm .... ~ 4-6 kg/m’
zid d=38cm .... ~6-9 kg/m’
zid d=51cm ~10-15 kg/m’ (bušenje se radi obostrano, potrošnja je data za obe strane ukupno)
Ova potrošnja je prosečna i veoma varira u zavisnosti od vrste i stanja građevinskog materijala u koji se naliva Izolit 5 – HIDROFOB.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje.

AMBALAŽA
PVC ili PE flaše i kanisteri od 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Obavezno korišćenje zaštitinih rukavica i naočara.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Ne treba praviti duge pauze između dva nalivanja
- Poštovati mere zaštite na radu
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše minimum 3 dana

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala.
Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.