Izolit KIT F

Dvokomponentni kiselootporni vodonepropusni kit

Dvokomponentni proizvod, polimer-neorganski kit za zidno i podno lepljenje i fugovanje keramičkih pločica. Zbog vrhunskih fizičko-hemijskih i mehaničkih karakteristika pogodan je za primenu u industrijskim objektima, pri izradi ili sanaciji podova. Proizvodi se u nekoliko varijanti i granulacija, u zavisnosti od namene, uslova okoline i zahtevanih svojstava. Otporan je na hemijsko dejstvo agenasa koji se javljaju u prehrambenoj industriji.

Orijentaciona potrošnja
4 - 5 kg/m2 za lepljenje,
0,5 - 1  kg/m2 za fugovanje

NAMENA
Koristi se za zidno i podno lepljenje i fugovanje keramičkih pločica u prehrambenoj industriji.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- odlična adhezija za beton, malter i ciglu
- dobra obradljivost umešanog materijala
- dugotrajan
- otporan na niskokoncentrovane rastvore prehrambenih artikala i agenasa koji se javljaju u prehrambenoj industriji
- proizvodi se u više varijanti u zavisnosti od namene, uslova okoline i zahtevanih svojstava
          boja tečne komponente                  bela
          boja praškaste komponente          siva
          vodonepropusnost                            3 atm (SRPS U.M1.015).

DEJSTVO
Nakon umešavanja komponenti materijal vezuje zahvaljujući cementoj smeši. Fleksiblnost, vodonepropusnot i hemijsku otpornost mu daju specijalne polimerne komponente.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi. Ukoliko je podloga nestandardna potrebno ju je impregnisanjem ojačati i/ili koristiti Izolit PRAJMER kao sredstvo koje će stabilizovati podlogu i omogućiti bolju vezu između lepka i podloge.
PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešaju se tečnost i prah u težinskom odnosu, koji je istaknut na pakovanju, do potpune homogenizacije mase. Mešati bor – mašinom na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/minut). Pre nanošenja materijala proveriti da li je dobro umešana masa i po potrebi produžiti vreme mešanja.
UGRADNJA Materijal se nanosi špahtlama, gletaricama ili nazubljenim gletaricama.
Otvoreno vreme za rad je cca 15 - 45 min u zavisnosti od temperature.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA
cca 4 - 5 kg/m² za lepljenje i 0,5 - 1 kg/m² za fugovanje.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i kontakt praha sa vazduhom i/ili vodom.

AMBALAŽA
Prah – natron vreće
Tečnost – PVC ili PE flaše I kanisteri.

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere zaštite. Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Proizvodi se u tri različite granulacije:
          S – nanosi se u sloju do 3 mm,
          M – nanosi se u sloju do 6 mm i
          L – nanosi se u sloju do 10 mm.
Širina fuga odgovara debljini sloja.
- Kao posebne varijante, proizvode se i Izolit KIT F/B, jednokomponentni, brzovezujući kit za brze sanacije, prvenstveno u prehrambenoj industriji, bez zaustavljanja proizvodnje i Izolit KIT F/B Specijal, jednokomponentni, brzovezujući kit za lepljenje keramičkih pločica
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše
- Ukoliko na podlozi postoje rupe, pukotine i slično, potrebno je na odgovarajući način izvršiti reparaciju istih masama za nivelisanje i/ili reparatur masama na polimer – neorganskoj osnovi

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.