Izolit TERMO COAT

Termopremaz za zaštitu unutrašnjih zidova od nastanka kondenzacije

Visoko fleksibilni jednokomponentni premaz u obliku paste. Koristi se kao termopremaz za sprečavanje pojave kondenzacije na unutrašnjim zidovima, spojevima plafona i zida u kupatilima, kuhinji i suterenskim prostorijama. Veoma lako se ugrađuje premazivanjem u dva sloja na čistu i prosušenu podlogu. Naneseni premaz je trajno fleksibilan. Poseduje dobru adheziju na beton, opeku, malter i sl.

Orijentaciona potrošnja
cca 0,8 - 1,1 kg/m2 za dva sloja

NAMENA
Koristi se kao termopremaz za sprečavanje pojave kondenzacije na unutrašnjim zidovima, spojevima plafona i zida u kupatilima, kuhinji i suterenskim prostorijama. Preko ugrađenog Izolit TERMOCOAT-a može se nanositi malter i lepak za pločice, a moze ostati i kao završni sloj i kao takav se može bojiti komercijalnim tonerima za disperzne i polu-disperzne boje.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod na bazi polimera obogaćen odgovarajućim aditivima
- adekvatna adhezija na beton, cementne, krečne i produžne maltere, opeku, gips-karton ploče
- termoizolacioni, trajno fleksibilan
- odlična obradljivost
- ugrađuje se u sloju maksimalne debljine cca 1 mm
- otporan na temperaturne promene
          boja                                                         bela
          vreme vezivanja premaza, h         cca 1 – 4
          elastičnost savijanjem preko metalnog cilindra ø 10 mm, za 180°, ne pokazuje znake oštećenja.

DEJSTVO
Materijal vezuje u kontaktu sa vazduhom pri čemu se stvara trajno, fleksibilna termoizolaciona, vlagootporna folija.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih delova, ostataka starih farbi i premaza. Podloga se ohrapavi čeličnom četkom (ili korišćenjem brusilica i sličnih mašina), zatim dobro očisti, otpraši, i blago nakvasi. Brušenjem se uklanja zaostalo cementno mleko, glet masa i ostali slabo vezani delovi.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu. Dobro promešati električnim mešačem na 300-400 o/min pre upotrebe. U toku ugradnje ponavljati mešanje mase.
UGRADNJA Premaz Izolit TERMOCOAT se nanosi četkom u dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi, kada prvi sloj veže dovoljno da nije lepljiv na dodir, a najranije nakon cca 3-6h, što zavisi od temperature okoline i podloge, a optimalno nakon 24 časa.
Otvoreno vreme za rad cca 1-1,5h, u zavisnosti od temperature. Neugrađen materijal je potrebno s vremena na vreme ponovo promešati.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10-25°C. Alat oprati toplom vodom odmah nakon ugradnje materijala.

POTROŠNJA
cca 0,8 - 1,1 kg/m² za dva sloja.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje i duži kontakt sa vazduhom.

AMBALAŽA
PE kante od 1, 4, 10 i 20 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Potrebno je obezbediti adekvatnu ventilaciju. Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom, obilno isprati običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
Ugrađeni premaz je izuzetno elastičan.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.