Izolit EPOXY MALTER

Visoko punjeni epoxy malter

Trokomponentni proizvod, malter na bazi epoksi smole kao veziva. Primenjuje se u svim granama industrije gde je potrebna izuzetno velika fizicko-hemijska i mehanicka otpornost. Mogucnost aplikacije kako pri izgradnji, tako i pri sanaciji industrijskih objekata. Otporan je na naftu i naftne derivate, morsku vodu, prehrambene artikle i sl. Ne treba ga izlagati koncentrovanim neorganskim kiselinama i bazama. Pre ugradnje maltera nanosi se Izolit EPOXY PRAJMER. Ugrađen proizvod je hemijski inertan i neisparljiv.

Orijentaciona potrošnja
2 kg/m2 za 1 mm debljine

NAMENA
Koristi se za izradu maltera na bazi epoksi smole, gde je neophodna izuzetno velika mehanička i fizičko-hemijska otpornost. Mogućnost aplikacije u industrijskim objektima, proizvodnim halama, magacinskim prostorima, na avionskim pistama i sl.

KARAKTERISTIKE
- trokomponentni proizvod
          odnos komponenti           A : B : C = 1 : 0,105 : 4,762
          debljina poda, mm          cca 4 - 40
- primenjuje se zajedno sa Izolit EPOXY PRAJMER-om ili nekim drugim prajmerom na epoksi osnovi. Izbor zavisi od stanja podloge
- zdravstveno ispravan
          vreme želiranja, h                                  cca 2 – 7
- ugrađen pod je prohodan posle 24h pri temperaturi podloge i okoline od 15 do 25°C
          mehanička opterećenja, MPa          > 80
- ugrađeni materijali spreman na potpuna opterećenja nakon minimum 7 dana
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu
- otporan na

- kiseline i baze (osim na jako koncentrovane),
- prehrambene proizvode
- rastvor kuhinjske soli
- naftu i naftne derivate
- temperaturne promene i atmosferilije.

DEJSTVO
Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, negletovana, odmašćena, čvrsta, bez cementnog mleka i slabo vezanih ispupčenja na betonu, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu) i tretirana Izolit EPOXY PRAJMER-om. Beton mora biti kvalitetan i visoke marke.
Ukoliko je podloga previše trošna ili pak previše glatka potrebno ju je izbrusiti. U prvom slučaju se skidaju trošni delovi, dok se u drugom otvaraju pore betona i prajmer može adekvatno da penetrira u podlogu.
PRIPREMA Ugrađuje se preko adekvatno pripremljene podloge. Pre poda, nanosi se prajmer, Izolit EPOXY PRAJMER. Potrebno je sačekati od 3 do 6 sati da se prajmer osuši tako da bude još uvek lepljiv, ali da ipak dozvoljava da se po njemu gazi.
UGRADNJA Priprema se mešanjem komponenti A, B i C u odgovarajućem odnosu, koji se nalazi istaknut na ambalaži, do potpune homogenizacije. Komponenta B se sipa u komponentu A. Masa se meša mikserom na niskom broju obrtaja cca 3 minuta, dodaje se komponenta C i nastavlja mešanje, cca 5 minuta, do potpune homogenizacije mase.
Običnim gletaricama se vrši nanošenje i raspoređivanje mase u željenoj debljini. Nanet materijal se može obrađivati gletaricama, ravnjačama, oblama i špahtlama.
Otvoreno vreme rada je cca od 30 do 90 minuta.
Temperatura podloge i okoline mora biti 12 – 25°C.
Alat oprati nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
cca 2 kg/m² Izolit EPOXY MALTER – 1 mm debljine.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

AMBALAŽA
PE kanisteri i flašice (komponente A i B) i natron vreće (komponenta C).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice, masku i naočare. Provetravati prostoriju u kojoj se radi, naročito za vreme nanošenja prajmera. Ukoliko materijal dospe na kožu, ukloniti zaprljanu odeću, a zatim oprati sapunom i toplom vodom i po potrebi obratiti se lekaru. Voditi računa da materijal ne dospe u oči. Ukoliko dospe u oči obilno ispirati mlakom vodom i obratiti se lekaru.

NAPOMENE
Beton ili malter, kao podloga, moraju biti što veće marke. Obavezna temeljna priprema podloge. Maksimalna vlažnost podloge 4%. Komponentu A dobro izmućkati pre umešavanja. Obavezna upotreba nekog od prajmera na epoksi bazi. Pridržavati se mera zaštite na radu. Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 – 25°C. Iz estetskih razloga mogu se premazati nekim od premaza na epoksi osnovi.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.