Izolit KERAMOL

Dvokomponentni vodonepropusni  lepak za keramičke pločice

Dvokomponentni proizvod, polimer-neorganski lepak za zidno i podno lepljenje keramičkih pločica, teraco i mermernih ploča. Zbog vrhunskih fizičko-hemijskih  i mehaničkih karakteristika pogodan je za primenu u industrijskim objektima. Mogućnost primene u bazenima za kupanje. Proizvodi se u nekoliko varijanti, u zavisnosti od namene, uslova okoline i zahtevanih svojstava lepka. Ima odličnu adheziju, fleksibilan je i dugotrajan. Vodonepropustan je do 3 bar vodenog pritiska.

Orijentaciona potrošnja
4 - 5 kg/m2 za lepljenje,
1 - 1,5 kg/m2 za fugovanje

NAMENA
Koristi se za zidno i podno lepljenje keramičkih pločica svih vrsta, mermernih i teraco ploča, kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentan proizvod
- velika adhezija za beton, malter i ciglu
- odlična obradljivost
- otporan na temperaturne promene
- dugotrajan
- proizvodi se u nekoliko varijanti, koje se razlikuju u lepljivosti, tiksotropnosti i debljini sloja, odnosno širini fuge
          boja tečne komponente            bela
          boja praškaste komponente    siva
          vodonepropusnost                      3 atm (SRPS U.M1.015).

DEJSTVO
Nakon umešavanja komponenti materijal vezuje zahvaljujući cementoj smeši, a fleksiblnost i vodonepropusnost mu daju specijalne polimerne komponente.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi. Ukoliko je podloga nestandardna potrebno ju je impregnacijom ojačati i/ili koristiti Izolit PRAJMER kao sredstvo koje će stabilizovati podlogu i omogućiti bolju vezu između lepka i podloge.
PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešaju se tečnost i prah u preporučenom težinskom odnosu 1:4,5 do potpune homogenizacije mase. Mešati bor – mašinom na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/minut). Pre nanošenja materijala proveriti da li je dobro umešana masa i po potrebi produžiti vreme mešanja.
UGRADNJA Materijal se nanosi špahtlama, gletaricama ili nazubljenim gletaricama.
Otvoreno vreme za rad je cca 30-40 min u zavisnosti od temperature. Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA
cca 4 - 5 kg/m² za lepljenje i 0,5 - 1,0 kg/m² za fugovanje.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i kontakt praha sa vazduhom i/ili vodom.

AMBALAŽA
Prah – natron vreće
Tečnost – PVC ili PE flaše i kanisteri .

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere zaštite. Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah. Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše
- Ukoliko na podlozi postoje rupe, pukotine i slično, potrebno je na odgovarajući način izvršiti reparaciju istih masama za nivelisanje i/ili reparatur masama na polimer – neorganskoj osnovi
- Višak materijala sa pločica se mora odmah uklanjati i brisati, jer je kasnije to praktično nemoguće učiniti

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.