Izolit REPARATOR ADVANCE

Dvokomponentna reparatur masa

Dvokomponentni proizvod, polimer-neorganska masa modifikovana specijalnim aditivima, za sanaciju oštecenja na betonu. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine i velika otpornost na mehanička oštećenja. Vodonepropustan je do 3 bar vodenog pritiska. Kiselo i bazno je otporan, ali ga ne treba duže vreme izlagati visokim koncentracijama neorganskih baza i kiselina. Otporan je na naftu i naftne derivate. Pre reparatur mase, podloga se premazuje Izolit PRAJMER-om.

Orijentaciona potrošnja
1,8 kg/m2 za 1mm debljine

NAMENA
Koristi se za sanaciju betonskih oštećenja.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- polimer-cementna osnova, modifikovana brojnim adekvatnim aditivima
- odlična adhezija za beton, malter i opeku
- dobra obradljivost umešanog materijala
- proizvodi se u više granulacija u zavisnosti od debljine poprečnog preseka površine na kojoj se vrši reparacija
- redukovano skupljanje za vreme vezivanja materijala
- otporan na temperaturne promene
          boja tečne komponente                          bela
         boja praškaste komponente                   siva
         vodonepropusnost                                     3 atm (SRPS U.M1.015)
         očekivana krajnja pritisna čvrstoća     > 45 Mpa

DEJSTVO
Nakon umešavanja komponenti materijal vezuje zahvaljujući cementoj smeši. Fleksiblnost, vodonepropusnost, obradljivost mu daju adekvatni aditivi.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih delova, suva ili blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem ili peskarenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi. Pre ugradnje materijala, podloga se premazuje Izolit VEZA prajmerom radi ojačanja athezije.
PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešanjem tečnosti i praha u odgovarajućem odnosu, koji je naznačen na pakovanju, mikserom 3 -5 min pri 300 - 400 o/min do potpune homogenizacije mase. Pre nanošenja materijala proveriti da li je dobro umešana masa i po potrebi produžiti vreme mešanja.
UGRADNJA Materijal se nanosi špahtlama, gletaricama, ravnjačama ili sličnim alatkama.
Otvoreno vreme za rad je cca 20 - 50 min u zavisnosti od temperature.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA
cca 1,8 kg/dm² za 1mm debljine.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i kontakt praha sa vazduhom i/ili vodom.

AMBALAŽA
Prah – natron vreće
Tečnost – PVC ili PE flaše i kanisteri .

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Proizvodi se u tri različite granulacije:

Izolit REPARATOR R1 advance – za debljine preseka do 3mm
Izolit REPARATOR R2 advance – za debljine preseka do 10mm
Izolit REPARATOR R3 advance – za debljine preseka do 25mm

- Saniranje vršiti tek nakon prajmerisanja podloge i to na relativno svež prajmer. Ne dozvoliti da Izolit PRAJMER potpuno veže i osuši se.
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala.
Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.