Izolit KIT E

Trokomponentni kit na bazi epoksi smole

Trokomponentni proizvod, kiselo-bazno otporni kit na bazi epoksi smole, za primenu prvenstveno u industrijskim postrojenjima, gde je neophodna velika fizičko-hemijska i mehanička otpornost podova. Mogućnost primene pri polaganju i fugovanju kiselootporne keramike ili pri sanaciji oštećenih industrijskih podova. Apsolutno je vodonepropustan. Otporan je na dejstvo prehrambenih artikala. Pre nanošenja kita podloga se premazuje Izolit EPOXY PRAJMER-om.

Orijentaciona potrošnja
4 - 5 kg/m2 za lepljenje,
0,5 - 2,5 kg/m2 za fugovanje

NAMENA
Koristi se za zidno i podno lepljenje i fugovanje kiselo-otpornih keramičkih pločica u industrijskim postrojenjima, kao i za sanacije oštećenja betona i industrijskih podova.

KARAKTERISTIKE
- trokomponentni proizvod
- visoko punjeni epoksi kit
- kiselo-bazno otporan
- odlična fizičko-hemijska i mehanička otpornost
- poseduje visok sjaj I glatkoću
          vreme želiranja, h                           cca 2 – 6
- ugrađene pločice na podu su prohodne posle 24h pri temperaturi podloge i okoline od 15 do 25°C
         mehanička opterećenja, MPa       > 80
- ugrađen materijal spreman na potpuna opterećenja nakon minimum 7 dana
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu, a apsolutno vodonepropustan na pozitivan pritisak vode
- otporan na

- kiseline i baze (osim na jako koncentrovane),
- prehrambene proizvode,
- rastvor kuhinjske soli,
- naftu i naftne derivate,
- temperaturne promene I atmosferalije.

DEJSTVO
Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, negletovana, odmašćena, čvrsta, bez cementnog mleka i slabo vezanih ispupčenja na betonu, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu) i tretirana Izolit EPOXY PRAJMER-om.
Ako se vrši i lepljenje, beton po kome se lepe pločice, mora biti kvalitetan i visoke marke. Ukoliko je podloga previše trošna ili pak previše glatka potrebno ju je izbrusiti. U prvom slučaju se skidaju trošni delovi, dok se u drugom otvaraju pore betona i prajmer može adekvatno da penetrira u podlogu.
PRIPREMA Komponenta A se izmućka pre upotrebe. Komponenta B se doda u komponentu A, masa se meša na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/min) cca 3 minuta, pa se doda komponenta C i ponovo meša cca 5 minuta na niskom broju obrtaja do potpune homogenizacije mase.
UGRADNJA Izolit KIT E se ugrađuje preko adekvatno pripremljene podloge. Pre poda, nanosi se prajmer, Izolit EPOXY PRAJMER. Potrebno je sačekati od 3 do 6 sati da se prajmer osuši tako da bude još uvek lepljiv na dodir.
Izolit KIT E se nanosi nazubljenom gletaricom ukoliko se lepe pločice, a ukoliko se fuguje onda se materijal utiskuje u fuge špahtlama i/ili gletaricama.
Otvoreno vreme rada je cca od 45 do 120 minuta. Temperatura podloge i okoline mora biti 12 – 25°C.
Skidanje viška materijala koji ostane po pločicama mora se izvršiti odmah nakon ugradnje.
Alat oprati Izolit EPOXY RASTVARAČ–em odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
4 - 5 kg/m² za lepljenje, odnosno 0,5 - 2,5 kg/m² za fugovanje.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

AMBALAŽA
PE ili PVC kanisteri (komponente A i B) i natron vreće (komponenta C).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice, masku I naočare. Provetravati prostoriju u kojoj se radi, naročito za vreme nanošenja prajmera. Ukoliko materijal dospe na kožu, ukoloniti odeću i obilno ispratii sapunom i toplom vodom. Voditi računa da materijal ne dospe u oči.

NAPOMENE
- Proizvodi se u više varijanti:

- Izolit KIT E, standardni i
- Izolit KIT E Tx, tiksotropni.

Prema specifičnosti konkretne situacije, može se dobiti u tri različite granulacije S (fuge do 3 mm), M (fuge do 6 mm) i L (fuge do 10 mm).
- Beton ili malter, kao podloga, moraju biti što veće marke
- Obavezna temeljna priprema podloge
- Obavezna upotreba nekog od prajmera na epoksi bazi
- Pridržavati se mera zaštite na radu
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 – 25°C
- Pri fugovanju voditi računa da se višak materijala ukloni odmah nakon ugrađivanja
- Alat se pere Izolit EPOXY RASTVARAČ–em odmah nakon ugradnje

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.