Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET

Epoksi prajmer uvećane viskoznosti

Gusti dvokomponentni epoksidni prajmer na bazi epoksi smole i odgovarajućih aditiva za prajmerisanje i gletovanje betonskih površina. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine, otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja. Zdravstveno atestiran. Pogodan je za primenu u prehrambenoj industriji, jer zadovoljava zahteve HACCP normi.

Orijentaciona potrošnja
0,25 - 0,35 kg/m2

NAMENA
Koristi se za povećavanje adhezije podloge i završnog epoksidnog premaza/poda, takođe se koristi kao epoksidna glet masa sa dodatkom Izolit EPOXY FILLER-a M.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- jednostavna ugradnja gletaricom ili valjkom
- zdravstveno ispravan
- dugotrajan
- hemijski otporan na niskokoncentrovane rastvore baza, kiselina i soli
- hemijski otporan na uticaj ulja, masti i nekih organskih rastvarača
- odlikuje se visokim čvrstoćama na savijanje, pritisak i vučenje
          vreme želiranja, h          1 – 3 (u zavisnosti od temperature podloge i okoline)
- Nakon 24h vrši se ugradnja završnih epoksidnih slojeva (epoksidnih premaza i podova)
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu
- poseduje izveštaj koji potvrđuje kvalitet

DEJSTVO
Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, negletovana, bez cementnog mleka, slabo vezanih delova i pukotina, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu). Podloge na terenu moraju biti hidroizolovane paronepropusnom hidroizolacijom.
PRIPREMA Komponentu A dobro izmućkati pre mešanja sa komponentom B.
Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši mešačem na malom broju obrtaja (~300 obrtaja u minuti), dok masa ne postane homogena. Preporuka je da se umešavaju manje količine materijala (3 - 4 kg), jer umešavanjem većih količina, dolazi do brže reakcije i vezivanja materijala.
UGRADNJA Poželjna temperatura podloge i okoline je od 15 do 30°C. Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET se nanosi gumenom gletaricom ili valjkom kada se vrši prajmerisanje podloge, odnosno metalnom ravnom gletaricom ako se vrši gletovanje betonskih površina. Umešana masa se mora utrošiti u roku od cca 15 - 20 minuta, odnosno do 30 minuta ukoliko se dodaje kvarcno punilo za gletovanje podloge (Izolit EPOXY FILLER) na temperaturi od 15 do 20°C. Alat oprati nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje. Materijal pre ugradnje zaštititi od direktnog uticaja sunca, jer zagrejani materijal znatno brže vezuje. Epoksi pod i Epoksi premazi se mogu raditi kada naneti sloj premaza postane prohodan. U zavisnosti od temperature podloge i okoline, naneti sloj prajmera će biti spreman za ugradnju epoksi poda i premaza nakon 8-24h.

POTROŠNJA
cca 0,25 - 0,35 kg/m²   - za prajmerisanje
cca 0,40 – 1,00 kg/m²  - za gletovanje.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i tamnoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

AMBALAŽA
PE kante (komponenta A), kanisteri i flašice (komponenta B).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice i maske za zaštitu disajnih organa.
Provetravati prostoriju tokom izvođenja radova.
Ukoliko materijal dospe na kožu, obrisati prvo nitro razređivačem ili acetonom (ukoliko ne postoje oštećenja tkiva kože), a zatim oprati sapunom i toplom vodom.
Voditi računa da ne dospe u oči.

NAPOMENE
- Radna temperatura između 12 i 25°C
- Maksimalna vlažnost podloge 4%
- Komponentu A dobro izmešati pre dodavanja komponente B
- Preporuka je da se umešavaju manje količine materijala, do ~5kg
- Pridržavati se mera zaštite na radu
- Posude i alat peru se nitro razređivačem ili acetonom

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.