Izolit EPOXY ART PRAJMER

Retki epoksi prajmer

Retki epoksidni prajmer za prajmerisanje i stabilizaciju betonskih površina na bazi epoksi smole i odgovarajućih aditiva. Koristi se i prilikom spravljanja epoksi maltera za izradu holkera (u cilju zadovoljavanja HACCP standarda u prehrambenoj industriji i sl.). Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine, otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja. Pogodan je za primenu u prehrambenoj industriji, jer zadovoljava zahteve HACCP normi.

Orijentaciona potrošnja
0,20 - 0,25 kg/m2

NAMENA
Koristi se za stabilizaciju podloge, povećanje athezije podloge i završnog sloja epoki premaza, kao i za spravljanje epoksi matera za izradu holkera (uz dodatak suvog kvarcnog peska odgovarajuće granulacije).

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- jednostavan za ugradnju
- dugotrajan
- hemijski otporan na niskokoncentrovane rastvore baza, kiselina i soli
- hemijski otporan na uticaj ulja, masti i nekih organskih rastvarača
- odlikuje se visokim čvrstoćama na savijanje, pritisak i vučenje
vreme želiranja, h 1 – 3 (u zavisnosti od temperature podloge i okoline)
- Nakon 24h vrši se ugradnja završnih epoksidnih slojeva (epoksidnih premaza i podova)
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu

DEJSTVO
Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, negletovana, bez cementnog mleka, slabo vezanih ispupčenja na betonu i pukotina, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu).
PRIPREMA Komponentu A dobro izmućkati pre mešanja sa komponentom B.
Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši mešačem na malom broju obrtaja (~300 obrtaja u minuti), dok masa ne postane homogena. Radi lakše ugradnje, preporučuje se umešavanje manjih količina, do ~ 5kg materijala.
UGRADNJA Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 do 25°C. Izolit EPOXY ART PRAJMER se nanosi valjkom u tankom sloju, prilikom prajmerisanja površine.
Umešana masa se mora utrošiti u roku 15-20 minuta.
Prilikom spravljanja mase za holkere, nakon umešavanja komponenti A i B, dodaje se suvi kvarcni pesak odgovarajuće granulacije, i to 4-6 kg na 1 kg Izolit EPOXY ART PRAJMER-a.

POTROŠNJA
cca 0,20 - 0,25 kg/m²- za prajmerisanje
cca 0,20kg za 1m holkera (zaobljeni holker, poprečnog preseka ~5x5cm)

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i tamnoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

AMBALAŽA
PE kante (komponenta A), kanisteri i flašice (komponenta B).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice i maske za zaštitu disajnih organa.
Provetravati prostoriju tokom izvođenja radova.
Ukoliko materijal dospe na kožu, obrisati prvo nitro razređivačem ili acetonom (ukoliko ne postoje oštećenja tkiva kože), a zatim oprati sapunom i toplom vodom.
Voditi računa da ne dospe u oči.

NAPOMENE
- Radna temperatura između 12 i 25°C
- Maksimalna vlažnost podloge 4%
- Komponentu A dobro izmešati pre dodavanja komponente B
- Preporuka je da se umešavaju manje količine materijala, do ~5kg
- Pridržavati se mera zaštite na radu
- Posude i alat peru se nitro razređivačem ili acetonom‚

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.