Izolit EPOXY PREMAZ

Kiselo-bazno otporni premaz za zaštitu podova i zidova

Dvokomponentni premaz na bazi epoksi smole i odgovarajućih aditiva. Primenjuje se za zaštitno i estetsko premazivanje podova i zidova u mnogim granama industrije, a posebno u prehrambenoj. Zdravstveno ispitan i ispravan. Zadovoljava HACCP norme. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine i otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja. Pre osnovnog premaza nanosi se Izolit EPOXY PRAJMER. Mogućnost primene u rezervoarima za otpadne vode.

Orijentaciona potrošnja
04,-0,5 kg/m2 za dva sloja

NAMENA
Pod za objekte sa manjim do srednjim opterećenjima gde se zahteva dobra mehanička i hemijska otpornost, lako održavanje i dugotrajnost. Može se koristiti u objektima prehrambene industrije, magacinima, garažama, radionicama, prodajnim objektima, kao i u svim drugim industrijskim objektima gde se očekuju manja opterećenja od pešačkog saobraćaja, kao i srednje teška opterećenja od prolazaka putničkih i dostavnih vozila, manje frekvencije prolazaka viljuškara i ručnih viljuškara (paletara), kao i u objektima gde se zahteva čist, hemijski otporan pod, koji se lako održava.

KARAKTERISTIKE
- Poseduje površinski sjaj
- Dobar estetski kvalitet
- Odlične mehaničke čvrstoće, otpornost na habanje i hemijska otpornost
- Lako se održava
- Može se raditi i u neklizajućoj varijanti
- Dug vek trajanja
- Brza i ekonomična ugradnja
- Ugrađuje se u slojevima debljine 0,60-1,50mm
- Zadovoljava zahteve HACCP standarda za primenu u objektima prehrambene industrije

MEHANIČKE ČVRSTOĆE
Pritisna čvrstoća > 70 Mpa
Savojna čvrstoća > 30 Mpa
Adhezija za beton > 1,50 MPa (lom po betonu)

PODLOGA ZA UGRADNJU EPOKSI PODA
Podloga mora biti beton ili cementna košuljica. Podloga mora da bude potpuno čista, bez masnoća i nevezanih delova, suva (vlažnosti ispod 4%). Podloge na terenu moraju biti hidroizolovane paronepropusnom hidroizolacijom.
Za ugradnju premaza na mestima gde se očekuje samo pešački saobraćaj, minimalna potrebna pritisna čvrstoća podloge je 14,5MPa, dok na mestima gde se očekuje automobilski saobraćaj, podloga mora imati pritisnu čvrstoću min. 21,5MPa. Minimalna površinska čvrstoća na zatezanje 1,50MPa.

PRIPREMA PODLOGE I SISTEM UGRADNJE
Obavezno je brušenje podloge, peskarenje i sl. kako bi uklonila nečistoća, nevezani delovi betona, cementno mleko i postigla optimalna hrapavost površine za ugradnju epoksi poda. Pre ugradnje epoksi poda obavezno dobro usisati podlogu.
Ukoliko postoje oštećenja, prsline i sl., sanirati ih epoksi kitovima Izolit KIT E, Izolit KIT E 2k, Izolit POX MONTAGE, a sve u zavisnosti od veličine oštećenja.
Kao prvi sloj nanosi se epoksi prajmer – Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET. Kod izuzetno upojnih podloga, prajmer se može naneti u dva sloja. Nakon sušenja prajmera (optimalno nakon jednog dana), a u zavisnosti od željene debljine podnog sistema, radi se na sledeći način:

1. Podni sistem debljine ~0,60-0,70mm
Nanošenje Izolit EPOXY PREMAZ-a u dva sloja. Nanošenje premaza se radi valjkom ili gumenom gletericom i upeglava valjkom. Drugi sloj se radi nakon sušenja prvog sloja, a optimalno nakon jednog dana. Preporuka je da se slojevi nanose i upeglavaju ujednačenim pokretima, kako bi se preko cele površine dobio pod ravnomerne debljine. Radi dobijanja estetskog efekta, preko sveže mase poda se mogu posipati „čips“ listići za ovu namenu, u raznim bojama.
2. Podni sistem debljine ~1,00-1,50mm, protivklizni pod
Prvo se nanosi samorazlivajući epoksi glet, koji se priprema umešavanjem Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET i kvarcnog punila Izolit EPOXY FILLER M. Na ovaj način dodatno ojačava pod i ukupno se dobija kvalitetniji i deblji podni sistem. Ovako pripremljeni epoksi glet se nanosi ravnom metalnom gletericom. Preko ugrađenog glet prajmera posipa se manja količina kvarcnog punila Izolit EPOXY FILLER M, kako bi se obezbedila bolja adhezija za naredni sloj.
Nakon sušenja nanetih slojeva (optimalno jedan dan), nanosi se Izolit EPOXY PREMAZ u dva sloja. Prvi premaz se radi ravnom metalnom gletericom i upeglava valjkom. U prvi sloj Izolit EPOXY PREMAZ-a dodaje se kvarcno punilo Izolit EPOXY FILLER M u količini od ~0,35-0,50kg na 1kg umešanog proizvoda Izolit EPOXY PREMAZ-. Drugi sloj se radi nakon sušenja prvog sloja, a optimalno nakon jednog dana. Preporuka je da se slojevi nanose i upeglavaju ujednačenim pokretima, kako bi se preko cele površine dobio pod ravnomerne debljine. Radi dobijanja poda većeg kvaliteta i debljine, Izolit EPOXY FILLER M se može umešati u oba sloja premaza. U tom slučaju, oba sloja se ugrađuju ravnom metalnom gletericom i upeglavaju valjkom.

Ugrađeni premaz se može koristiti za lagani pešački saobraćaj min. 48h nakon ugradnje, a maksimalne čvrstoće postiže nakon 7 dana, pri sušenju na temperaturi od 23°C.
Pod se može prati vodom i hemijski opteretiti nakon min. 7 dana od ugradnje, pri sušenju na temperaturi od 23°C.

USLOVI ZA UGRADNJU PODA
Zahtevana temperatura podloge i okoline za vreme ugradnje i sušenja poda 15-30°C.
Vlažnost vazduha <80%
Obratiti pažnju da ne dođe do pojave kondenzacije prilikom ugradnje i sušenja poda. Preporuka je da se pod ugrađuje na temperaturi min. 4°C iznad tačke rose, kako bi se umanjila mogućnost nastanka kondenzacije. Ukoliko se pod ugrađuje u prostorijama koje su bile hladne i naglo se zagrevaju, obavezno sačekati da se ujednači temperatura podloge i okoline, kako bi se izbegao rizik nastanka kondenzacije.
Podloge na terenu na kojima se ugrađuje epoksi pod, moraju biti hidroizolovane paronepropusnom hidroizolacijom.

UMEŠAVANJE PROIZVODA
Prvo se promeša komponenta A i nakon toga dodaje komponenta B. Nakon dodavanja komponente B, masa se umešava 1-2min, mešačem na niskom broju obrtaja. Dodaje se kvarcno punilo Izolit EPOXY FILLER M i masa se ponovo umeša do potpune ujednačenosti.
Težinski odnos umešavanja komponenti A i B iznosi 2,88 : 1,00.
Izolit EPOXY FILLER M se dodaje u količini od 0,80 – 1,10 kg na 1 kg umešane mase poda.
Umešani pod se mora ugraditi u roku do 30 minuta.
Komponente poda obavezno čuvati van direktnog uticaja sunca, jer u suprotnom se može značajno povećati brzina vezivanja umešane mase poda.

TABELA HEMIJSKE OTPORNOSTI
Kriterijum vrednovanja - postojanost mase
A - vrlo dobro B - dobro C - ograničeno D - nezadovoljavajuće

Naziv hemikalije                                   Posle       Posle       Posle
                                                                1 dana     7 dana     60 dana
1. Hlorovodonična kiselina                     A             A             B
2. Azotna kiselina 10%                               A             B             D
3. Azotna kiselina 40%                             D             D             D
4. Sumporna kiselina 10%                       A             A             C
5. Sumporna kiselina 30%                      A             B             D
6. Sirćetna kiselina 10%                           A             B             D
7. Mlečna kiselina 5%                               A             B             D
8. Natrijum - hidroksid 10%                    A             A             A
9. Natrijum - hidroksid 40%                   A             A             B
10. Amonijak 10%                                        A             A             C
11. Natrijum - hlorid 10%                           A             A             A
12. Fenol 5%                                                 D             D             D
13. Motorna nafta                                     A             A             A
14. Motorni benzin                                     A             A             A
15. Etanol 10%                                              A             A             A
16. Etanol 40%                                             A             B             C
17. Voda za piće                                        A             A             A
18. Saponat 3-5%                                      A             A             A
19. Gradski prečistač - ulazna voda A             A             A

PAKOVANJE
Komponenta A - 14,50 kg,
Komponenta B - 4,41 kg,

POTROŠNJA MATERIJALA
Izolit Epoxy Prajmer Thickset 0,20 – 0,25 kg/m² za prajmerisanje i 0,25 – 0,35 kg/m² za gletovanje podloge
Izolit Epoxy Premaz 0,45 – 0,70 kg/m²

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE
Uskladištiti na zatamnjenoj i suvoj prostoriji, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi 15 - 25°C.
Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj ambalaži je 6 meseci.

ALAT ZA UGRADNJU
Za ugradnju prajmera koristi se valjak sa kratkim dlačicama ili gumena gleterica, u zavisnosti od ravnoće podloge. Ne sme se koristiti sunđerasti valjak.
Za ugradnju samorazlivajuće glet mase koristi se ravna metalna gleterica.
Za ugradnje epoksi premaza Izolit EPOXY PREMAZ, koristi se valjak (ne sme se koristiti sunđerasti valjak).
Prilikom ugradnje protivklizne varijante premaza, koristi se metalna gleterica, za upeglavanje premaza valjak sa malim dlačicama (velur valjak i sl.).
Obavezno pre početka ugradnje alat dobro oprati acetonom (takođe i novi alat) kako bi se uklonili eventualni tragovi masnoća sa alata. Masnoća na alatu može da prouzrokuje nastanak velike količine fleka i različitih mrlja na podu. Korišćeni alat se pere acetonom ili nitro razređivačem, odmah nakon upotrebe.

ZAŠTITA NA RADU
Prilikom ugradnje poda koristiti zaštitne rukavice, masku za zaštitu disajnih organa i zaštitne naočare. Provetravati prostoriju u kojoj se radi, naročito za vreme nanošenja prajmera. Ukoliko materijal dospe na kožu, ukloniti odeću i obilno isprati sapunom i toplom vodom.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.