Izolit KIT E 2k

Dvokomponentni kit na bazi epoksi smole

Izolit KIT E 2k je tiksotropni dvokomponentni proizvod, kiselo-bazno otporni kit na bazi epoksi smole, namenjen prvenstveno za primenu u industrijskim postrojenjima gde je neophodna velika fizičko-hemijska i mehanička otpornost podova. Koristi se za lepljenje i fugovanje kiselo-otporne keramike na podovima i zidovima.

Orijentaciona potrošnja
4 - 5 kg/m2 za lepljenje,
0,5 - 2,5 kg/m2 za fugovanje

NAMENA
Koristi se za zidno i podno lepljenje i fugovanje kiselo-otpornih keramičkih pločica u industrijskim postrojenjima, kao i za sanacije oštećenja u betonskim elementima, gletovanje betonskih elemenata, strukturnih ojačanja, krutih lepljenja i sl. Proizvod je tiksotropan, te se može koristiti kako na horizontalnim, tako i na vertikalnim površinama, kao i na površinama iznad glave.
Proizvodi se u dve varijante:
- Izolit KIT E 2k, isporučuje se kao dvokomponentni proizvod, fine granulacije za manja oštećenja i lako nanošenje u tankim slojevima
- Izolit KIT E 2k-06, isporučuje se kao trokomponentan proizvod, krupnije granulacije, za sanaciju većih oštećenja i nanošenje u debljim slojevima

KARAKTERISTIKE
- visoko punjeni epoksi kit
- vodonepropustan na pozitivan pritisak vode
- izuzetno tiksotropan; može se primeniti za fugovanje keramičkih pločica i sanaciju oštećenja na podu, zidu i plafonu
- kiselo-bazno otporan
- odlična fizičko-hemijska i mehanička otpornost
- ugrađene pločice na podu su za pešački saobraćaj prohodne posle 24h, a za teretni nakon 4 dana pri sušenju na temperaturi od 230C,
- Mehaničke čvrstoće (4 dana nakon ugradnje, pri sušenju na 23°C):
          Čvrstoća na pritisak      > 75 MPa
         Athezija za beton            > 3 Mpa (lom u betonu)
         Savojna ćvrstoća             > 25 MPa
- Materijal ne puca ni prilikom ugradnje u većim debljinama
- ugrađen materijal je spreman na potpuna hemijska opterećenja nakon minimum 7 dana, pri sušenju na 23°C
- otporan na:

- kiseline i baze (osim na jako koncentrovane),
- prehrambene proizvode,
- rastvor kuhinjske soli,
- naftu i naftne derivate,
- temperaturne promene i atmosferalije
- HCl (do 10%), H₂SO₄ (do 10%), NaOH (do 40%), H₂O₂ (do 10%), sirćetna kiselina (do 5%)

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, negletovana, odmašćena, čvrsta, bez cementnog mleka i slabo vezanih ispupčenja na betonu, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu). Podloga se prethodno premazuje Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET-om.
Prepuručena marka betona na koju se ugrađuje epoksi kit je MB30 ili jači.
Prilikom lepljenja pločica ili gletovanja betona, podloge koje su u upotrebi ili su isuviše glatke, potrebno je prethodno prebrusiti, kako bi epoksi prajmer mogao da penetrira u podlogu.
PRIPREMA Umešati komponente. Masa se meša na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/min) cca 1-2 minuta, do potpune homogenizacije
UGRADNJA Izolit KIT E 2k se nanosi nazubljenom ili ravnom gletaricom, a prilikom fugovanja pločica materijal se utiskuje u fuge špahtlama i/ili gletaricama. Zahvaljujući tiksotropnosti izuzetno se lako ugrađuje i na teško pristupačnim mestima, kao i na zidovima, plafonima i sl. Ugrađeni materijal je potrebno zaštiti od kiše, vode, vlage i temperaturnih promena min. u prvih 48h od ugradnje (pri sušenju na 23°C). Ne može se ugrađivati u prostorijama gde postoji mogućnost nastanka kondenzacije i rose u prvih 48h nakon ugradnje.
Otvoreno vreme rada je cca od 20 do 40 minuta i zavisi od temperature vazduha i podloge, kao i količine umešanog materijala.
Temperatura podloge i okoline mora biti 10 – 30°C, vlažnost vazduha ispod 80%.
Skidanje viška materijala koji ostane po pločicama mora se izvršiti odmah nakon ugradnje.
Alat oprati nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
4 - 5 kg/m² za lepljenje, odnosno 0,5 - 2,5 kg/m² za fugovanje pločica. Potrošnja je data za ravne i kvalitetne podloge. Potrošnja za fugovanje zavisi od dimenzija pločica, dubine i širine fuge.
Prilikom gletovanja podloge, potrošnja iznosi 1,50~1,60 kg/m² za sloj debljine 1 mm.

ROK UPOTREBE
12 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

AMBALAŽA
PE ili PVC kanisteri (komponente A i B) i natron vreće (komponenta C).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice, masku i naočare. Provetravati prostoriju u kojoj se radi, naročito za vreme nanošenja prajmera. Ukoliko materijal dospe na kožu, ukoloniti odeću i obilno ispratii sapunom i toplom vodom. Voditi računa da materijal ne dospe u oči.

NAPOMENE
Beton ili malter, kao podloga, moraju biti što veće marke. Preporuka MB30 ili jači. Obavezna temeljna priprema podloge. Obavezna upotreba nekog od prajmera na epoksi bazi prilikom lepljenja keramike. Pridržavati se mera zaštite na radu. Potrebna temperatura podloge i okoline je od 10 – 30°C.
Pri fugovanju voditi računa da se višak materijala ukloni odmah nakon ugrađivanja. Alat se pere nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.