Zaštita betonskih tankvana oko rezervoara sa naftnim derivatima

Q: Imamo betonsku tankvanu oko rezervoara sa naftom, u kojoj povremeno dolazi do izlivanja nafte, prilikom čišćenja rezervoara ili eventualno prilikom neke havarije. Želimo da obezbedimo da nafta koja se izlije u tankvanu ne dođe u okolinu, što bi nam nam bio veliki problem zbog ekološke katastrofe.

 

A: Za zaštitu tankavana najbolje je da se koristi neki od naših epoksi sistema, jer su oni atestirani u te svrhe, odnosno su otporni na uticaje raznih agresivnih materija, pa i benzina, nafte i raznih kiselina i baza. Ako su tankvane izgrađene od manjih betonskih ploča koje su spojene sa fugama (što je najčešći slučaj), podloga se prebrusi, spojevi se prefuguju sa elastičnim kitom (najbolji je PU kit), jer je on trajno elastičan i obebeđuje da ne dođe do pucanja, jer je epoksi dosta krt. Na betonskim pločama se prvo nanosi prajmer, da bi se obezbedila dobra penetracija epoksi premaza u betonsku ploču, zatim se nanosi završni premaz, koji može da bude Izolit TER EPOXY PREMAZ ili običan Izolit EPOXY PREMAZ, koji se nanosi u dva sloja.

Da bi se stvorili neophodni uslovi za nanošenje EPOXY sistema na podogu neophodno je da je podloga:

– betonska minimalne marke MB30

– da je ispod nje urađena hidroizolacija

– da nema vidljivih oštećenja,

– da nije masna od upotrebe.

Kada se svi navedeni uslovi steknu onda se mogu ugrađivati EPOXY sistemi.

Predloženi Izolit TER EPOXY PREMAZ se odlikuje visokom otpornošću na razne hemijske agense i sa te strane je najbolje rešenje za ovakav vid eksploatacije. On je dvokomponentan materijal koji se pre ugradnje mora umešati i dobro homogenizovati. Može se raditi u dva oblika ili da se naliva na pukotine ili kao što je u ovom slučaju da se radi u obliku premaza preko betonskih ploča. Njegova potrošnja je cca 0,5 kg/m2 za dva premaza.