Izolit ANKERIT

Masa za zalivanje ankera na bazi epoksi smole

Trokomponentni proizvod, masa na bazi epoksi smole, namenjena prvenstveno zalivanju čeličnih ankera različitih veličina i zazora. Poseduje izvanredna fizicko-hemijska i mehanička svojstva. Primenjuje se i u horizontalnom položaju pomoću tiksotropne verzije ankerita.

Orijentaciona potrošnja
1,6 - 1,8 kg/dm3

NAMENA
Koristi se za zalivanje čeličnih ankera.

KARAKTERISTIKE
- trokomponentni proizvod
- visoko punjena epoksi masa moodifikovana dodacima za poboljšanje tiksotropnosti i dobijanje odgovarajućeg viskoziteta
- odlična fizičko-hemijska i mehanička otpornost
           vreme želiranja, h                          cca 3 - 6
          mehanička opterećenja, MPa      > 80
- ugrađen materijal je čvrst na dodir nakon cca 24h, ali je potpuno spreman na opterećenja nakon minimum 5 dana
- neotporan na negativan pritisak vode i osetljiv na vlagu.

DEJSTVO
Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta i bez slabo vezanih delova, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu) i tretirana Izolit EPOXY PRAJMER-om.
PRIPREMA Komponenta A se izmućka pre upotrebe. Komponenta B se doda u komponentu A, masa se meša na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/min) cca 3 minuta, pa se doda komponenta C i ponovo meša cca 5 minuta na niskom broju obrtaja do potpune homogenizacije mase.
UGRADNJA Izolit ANKERIT se naliva oko ankera tj. čelične konstrukcije.
Otvoreno vreme rada je cca od 45 do 120 minuta.
Temperatura podloge i okoline mora biti 12 – 25°C.
Alat oprati nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
1,6 – 1,8 kg/dm³.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

AMBALAŽA
PE ili PVC kanisteri i flašice (komponente A i B) i natron vreće (komponenta C).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice, masku I naočare.
Ukoliko materijal dospe na kožu, ukoloniti odeću i obilno ispratii sapunom i toplom vodom.
Voditi računa da materijal ne dospe u oči.

NAPOMENE
- Proizvodi se u više varijanti:

- Izolit ANKERIT standardni i
- Izolit ANKERIT TX, tiksotropni.

Prema specifičnosti konkretne situacije, može se dobiti u tri različite granulacije S (zazor između ankera i betona do 3 mm) , M (zazor do 8 mm) i L (zazor do 15 mm)
- Pridržavati se mera zaštite na radu
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 12 – 25°C.
- Alat se pere Izolit EPOXY RASTVARAČ–em odmah nakon ugradnje

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.