Izolit POX-MONTAGE

Montažni epoksi kit

Izolit POX-MONTAGE je dvokomponentni epoksi montažni kit izuzetnih mehaničkih karakteristika za čvrsto lepljenje različitih materijala, popravke oštećenja, pukotina, naprslina u horizontalnim i vertikalnim betonskim elementima, kamenu, opekarskim elementima i sl. Odlikuje se izuzetnom čvrstoćom, hemijskom otpornošću i athezijom na betonske površine, keramiku, lim, opekarske blokove, prirodni i veštački  kamen, staklo, drvo i sl. Može se koristiti za zapunjavanje dilatacionih fuga pre ugradnje epoxy podova radi lakše ugradnje istih.

Orijentaciona potrošnja
Zavisi od konkretne upotrebe proizvoda. Specifična težina iznosi  cca 1,28 kg/dm3

NAMENA
Koristi se za lepljenje različitih materijala, popravke oštećenja, pukotina, naprslina u horizontalnim i vertikalnim betonskim elementima, kamenu, opekarskim elementima i sl. Može se koristiti za zapunjavanje dilatacionih fuga pre ugradnje epoxy podova radi lakše ugradnje istih. Odlikuje se izuzetnom athezijom na betonske površine, keramičke pločice, lim, opekarske blokove, prirodni i veštački kamen, staklo, drvo i sl.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- izuzeno tiksotropan
- kiselo-bazno otporan
- odlična fizičko-hemijska i mehanička otpornost
- otvoreno vreme ugradnje umešane mase na t=20° iznosi 30min
- očvršćava nakon 24h, maksimalne mehaničke osobine dobija nakon 3-4 dana
- pritisna čvrstoća očvrsle mase > 70MPa
- vodonepropustan na pozitivan pritisak vode
- kiselootpornost na:

- kiseline i baze (osim na jako koncentrovane),
- prehrambene proizvode,
- rastvor kuhinjske soli,
- naftu i naftne derivate,
- etanol (do 40%)
- HCl (do 10%), H₂SO₄ (do 10%), NaOH (do 40%), H₂O₂ (do 10%), sirćetna kiselina (do 5%)

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, bez slabo vezanih delova, potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu i drugim mineralnim površinama). Ukoliko se Izolit POX-MONTAGE koristi za lepljenje preko poroznih betonskih površina (i drugih površina koje imaju veću poroznost), preporučuje se prethodno premazivanje prajmerom - Izolit EPOXY ART PRAJMER. Prilikom lepljenja preko lima, preporučuje se hrapavljenje; korodirani delovi se moraju ukloniti mehaničkim putem. Ne preporučuje se nanošenje preko gletovanih zidova , trošnih i materijala slabog mehaničkog kvaliteta i čvrstoće koje naneseni proizvod može da “počupa” prilikom lepljenja. Preporučuje se da čvrstoća na kidanje elemenata koji se lepe iznosi min. 1,5MPa.

PRIPREMA Komponenta A se prvo promeša, nakon čega se umešava sa komponentom B. Umešavanje raditi do potpune homogenizacije mase (3-5 min). Voditi računa da se umeša kompletna količina A i B komponente; ukoliko se ne umeša u pravom odnosu kit neće vezati ili će vezivati jako usporeno i neće imati iste mehaničke i hemijske osobine.

UGRADNJA Izolit POX-MONTAGE se nanosi na pripremljenu podlogu (pogledati pasus PODLOGA). Na površinu na koju se lepi nanosi se gletaricom, špahtlom, četkom. Nanosi se samo sa jedne strane, odnosno na jednu od površina koje se lepe. Prilikom popunjavanja oštećenja, naprslina, dilatacija, kit se nanosi špahtlom i fino poravnava sa podlogom. Zahvaljujući tiksotropnosti izuzetno se lako ugrađuje i na teško pristupačnim mestima, kao i na zidovima, plafonima i sl. Ugrađeni materijal je potrebno zaštiti od kiše i većih temperaturnih promena u prvih 24h od ugradnje. Ne može se ugrađivati u prostorijama gde postoji mogućnost nastanka kondenzacije u prvih 24h nakon ugradnje.
Otvoreno vreme rada je ~ 40 min, pri temperaturi od 20°C
Prilikom ugradnje temperatura podloge i okoline mora biti 12 – 30°C.
Skidanje viška materijala mora se izvršiti odmah nakon ugradnje.
Alat oprati nitro ili acetonskim rastvaračem.

POTROŠNJA
Zavisi od konkretne upotrebe proizvoda. Specifična težina iznosi cca 1,28 kg/dm³.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

PAKOVANJA
PE kante od 0,6 i 4 kg

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice, masku i naočare.
Provetravati prostoriju u kojoj se radi, naročito za vreme nanošenja prajmera.
Ukoliko materijal dospe na kožu, ukoloniti odeću i obilno ispratii sapunom i toplom vodom.
Voditi računa da materijal ne dospe u oči.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.