Izolit EPOXY POD THINLAYER

Dvokomponentni epoksi samorazlivajući pod

Epoksi pod visokih mehaničkih čvrstoća, hemijske otpornosti i otpornosti na habanje. Ugrađuje se na betonskim površinama i cementnim košuljicama. Zadovoljava zahteve HACCP standarda za primenu u objektima prehrambene industrije. Lako se održava i odlikuje ga dugotrajnost ugrađenog poda. Može se koristiti u objektima prehrambene industrije, bolnicama, apotekama, magacinima, garažama, prodajnim salonima, školama, kao i u drugim industrijskim objektima opterećenim prolascima motornih vozila, viljuškara, kao i u objektima gde se zahteva čist, hemijski otporan, neklizajući pod, koji se lako održava.

Orijentaciona potrošnja

Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET -    0,20 – 0,70 kg/m2
Izolit EPOXY POD THINLAYER -            1,60 – 2,20 kg/m2
Izolit EPOXY FILLER M -                                do 0,80 kg/m2

NAMENA
Pod za objekte gde se zahteva visoka mehanička i hemijska otpornost, lako održavanje i dugotrajnost ugrađenog poda. Može se koristiti u objektima prehrambene industrije, bolnicama, apotekama, magacinima, garažama, prodajnim salonima, školama, kao i u drugim industrijskim objektima opterećenim prolascima motornih vozila, viljuškara, kao i u objektima gde se zahteva čist, hemijski otporan, neklizajući pod, koji se lako održava.

KARAKTERISTIKE
- Poseduje površinski sjaj.
- Izuzetan estetski kvalitet.
- Odlične mehaničke čvrstoće, otpornost na habanje i hemijska otpornost.
- Lako se održava.
- Može se raditi i u neklizajućoj varijanti.
- Izuzetno dug vek trajanja.
- Brza i ekonomična ugradnja.
- Ugrađuje se u sloju debljine do 2 mm.
- Zadovoljava zahteve HACCP standarda za primenu u objektima prehrambene industrije.

MEHANIČKE ČVRSTOĆE
Pritisna čvrstoća > 75 MPa
Savojna čvrstoća > 30 MPa
Adhezija za beton > 1,50 MPa (lom po betonu)
Zatezna čvrstoća > 25 MPa

PODLOGA ZA UGRADNJU EPOKSI PODA
Podloga mora biti beton ili cementna košuljica, Podloga mora da bude potpuno čista, bez masnoća i nevezanih delova, suva (vlažnosti ispod 4%). Podloga na terenu mora biti hidroizolovana paronepropusnom hidroizolacijom.
Za ugradnju poda na mestima gde se očekuje samo pešački saobraćaj, minimalna potrebna pritisna čvrstoća podloge je 14,5 MPa, dok na mestima gde se očekuje automobilski saobraćaj i viljuškari, podloga mora imati pritisnu čvrstoću minimum 21,5 MPa. Minimalna površinska čvrstoća na zatezanje 1,50 MPa

PRIPREMA PODLOGE I SISTEM UGRADNJE
Obavezno je brušenje podloge, peskarenje i sl. kako bi se uklonila nečistoća, nevezani delovi betona, cementno mleko i postigla optimalna hrapavost površine za ugradnju epoksi poda. Pre ugradnje epoksi poda obavezno dobro usisati podlogu.
Ukoliko postoje oštećenja, naprsline i sl., sanirati ih epoksi kitovima Izolit KIT E, Izolit KIT E 2k, Izolit POX MONTAGE, a sve u zavisnosti od veličine oštećenja.
Kao prvi sloj nanosi se epoksi prajmer – Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET. Kod izuzetno upojnih podloga, prajmer se može naneti u dva sloja.
Nakon sušenja prajmera (optimalno nakon jednog dana), nanosi se samorazlivajući epoksi glet, koji se priprema umešavanjem Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET i kvarcnog punila Izolit EPOXY FILLER M. Na ovaj način se postiže optimalna ravnoća podloge, kao i dodatno ojačanje poda. Preko ugrađenog glet prajmera posipa se manja količina kvarcnog punila Izolit EPOXY FILLER M, kako bi se obezbedila bolja adhezija za naredni sloj.
Nakon sušenja nanetih slojeva (optimalno jedan dan), nanosi se samorazlivajući epoksi pod – Izolit EPOXY POD THINLAYER. Pod se ugrađuje nazubljenim gletericama i dodatno poravnava zupčastim valjkom. Obavezno više puta preći zupčastim valjkom kako bi se izbacili mehurići vazduha iz poda. Ukoliko se radi neklizajuća varijanta, preko sveže mase poda se posipa Izolit EPOXY FILLER M. Posipanje se radi kompresorom radi što bolje ujednačenosti.
Pod se može koristiti za lagani pešački saobraćaj min. 48h nakon ugradnje, a maksimalne čvrstoće postiže nakon 7 dana, pri sušenju na temperaturi od 23°C. Pod se može prati vodom i hemijski opteretiti nakon minimum 7 dana od ugradnje, pri sušenju na temperaturi od 23°C.

USLOVI ZA UGRADNJU PODA
Zahtevana temperatura podloge i okoline za vreme ugradnje i sušenja poda 15-30°C.
Vlažnost vazduha <80%
Obratiti pažnju da ne dođe do pojave kondenzacije prilikom ugradnje i sušenja poda. Preporuka je da se pod ugrađuje na temperaturi min. 4°C iznad tačke rose, kako bi se umanjila mogućnost nastanka kondenzacije. Ukoliko se pod ugrađuje u prostorijama koje su bile hladne i naglo se zagrevaju, obavezno sačekati da se ujednači temperatura podloge i okoline, kako bi se izbegao rizik nastanka kondenzacije.
Podloge na terenu na kojima se ugrađuje epoksi pod, moraju biti hidroizolovane paronepropusnom hidroizolacijom.

UMEŠAVANJE PROIZVODA
Prvo se promeša komponenta A i nakon toga dodaje komponenta B. Nakon dodavanja komponente B, masa se umešava 1-2min, mešačem na niskom broju obrtaja.
Težinski odnos umešavanja komponenti A i B iznosi 4,76 : 1,00
Umešani pod se mora ugraditi u roku do 30 minuta.
Komponente poda obavezno čuvati van direktnog uticaja sunca, jer u suprotnom se može značajno povećati brzina vezivanja umešane mase poda.

TABELA HEMIJSKE OTPORNOSTI
Kriterijum vrednovanja - postojanost mase
A - vrlo dobro B - dobro C - ograničeno D - nezadovoljavajuće

Naziv hemikalije                                  Posle      Posle      Posle
                                                                 1 dana   7 dana   60 dana
1. Hlorovodonična kiselina                      A             A             B
2. Azotna kiselina 10%                                A             B             D
3. Azotna kiselina 40%                              D             D             D
4. Sumporna kiselina 10%                        A             A             C
5. Sumporna kiselina 30%                      A             B             D
6. Sirćetna kiselina 10%                            A             B             D
7. Mlečna kiselina 5%                               A             B             D
8. Natrijum - hidroksid 10%                    A             A             A
9. Natrijum - hidroksid 40%                   A             A             B
10. Amonijak 10%                                        A             A             C
11. Natrijum - hlorid 10%                           A             A             A
12. Fenol 5%                                                 D             D             D
13. Motorna nafta                                     A             A             A
14. Motorni benzin                                    A             A             A
15. Etanol 10%                                              A             A             A
16. Etanol 40%                                            A             B             C
17. Voda za piće                                        A             A             A
18. Saponat 3-5%                                      A             A             A
19. Gradski prečistač - ulazna voda A             A             A

PAKOVANJE
Komponenta A - 16,00 kg; 8,00 kg
Komponenta B - 3,36 kg; 1,68 kg

POTROŠNJA MATERIJALA
Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET - 0,20 – 0,70 kg/m²
Izolit EPOXY POD THINLAYER         - 1,60 – 2,20 kg/m²
Izolit EPOXY FILLER M                        - do 0,80 kg/m²

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE
Uskladištiti na zatamnjenoj i suvoj prostoriji, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi 15 - 25°C.
Rok trajanja u originalnoj, zatvorenoj ambalaži je 6 meseci.

ALAT ZA UGRADNJU
Za ugradnju prajmera koristi se valjak sa kratkim dlačicama ili gumena gleterica, u zavisnosti od ravnoće podloge. Ne sme se koristiti sunđerasti valjak.
Za ugradnju samorazlivajuće glet mase koristi se ravna metalna gleterica.
Za ugradnje epoksi samoliv poda Izolit EPOXY POD THINLAYER, koristi se nazubljena metalna gleterica. Za „upeglavanje“ poda, odnosno za izbacivanje mehurića koristi se zupčasti valjak sa plastičnim zupcima.
Obavezno pre početka ugradnje alat dobro isprati acetonom (takođe i novi alat) kako bi se uklonili eventualni tragovi masnoća sa alata. Masnoća na alatu može da prouzrokuje nastanak velike količine fleka i različitih mrlja na podu.
Korišćeni alat se pere acetonom ili nitro razređivačem, odmah nakon upotrebe.

ZAŠTITA NA RADU
Prilikom ugradnje poda koristiti zaštitne rukavice, masku za zaštitu disajnih organa i zaštitne naočare. Provetravati prostoriju u kojoj se radi, naročito za vreme nanošenja prajmera. Ukoliko materijal dospe na kožu, ukloniti odeću i obilno isprati sapunom i toplom vodom.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.