Izolit TER EPOXY PREMAZ

Kiselo-bazno otporni premaz za zaštitu betonskih površina

Dvokomponentni premaz na bazi katrana, epoksi smole i odgovarajućih aditiva. Primenjuje se za zaštitno premazivanje, prvenstveno betonskih rezervoara za otpadne vode. Pogodan je za primenu u mnogim granama industrije, gde je neophodna velika mehanička, fizička i hemijska otpornost. Osnovni premaz se radi Izolit EPOXY PRAJMER-om. Primenjuje se u širokom spektru agresivnih sredina.

Orijentaciona potrošnja
0,4-0,5 kg/m2 za dva sloja

NAMENA
Koristi se za zaštitno premazivanje betonskih rezervoara za otpadne vode.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
          odnos komponenti ( A : B )  1 : 0,05
- jednostavna ugradnja četkom ili valjkom u tankim slojevima
- hemijski otporan na niskokoncentrovane rastvore baza, kiselina i soli
- hemijski otporan na uticaj ulja, masti i pojedinih organskih rastvarača
- odlikuje se visokim čvrstoćama na savijanje i pritisak
          vreme želiranja, h               2 – 6 (u zavisnosti od temperature podloge i okoline)
- ugrađen materijal spreman na potpuna hemijska opterećenja nakon minimum 7 dana, pri temepraturi sušenja od 23ºC
- nije otporan na negativan pritisak vode, ne ugrađivati na vlažne i mokre podloge

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, negletovana, bez cementnog mleka, slabo vezanih delova betona i pukotina, hidroizolovana i potpuno suva (ne sme biti više od 4% vlage u betonu). Pre ugradnje prvog sloja, nanosi se epoksi prajmer Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET. Ukoliko postoje oštećenja u podlozi, pre ugradnje premaza potrebno ih je sanirati sanacionim epoksi kitom Izolit KIT E 2k.
PRIPREMA Komponentu A mešanjem homogenizovati pre dodavanja komponente B. Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši bor mašinom (mešačem) na malom broju obrtaja dok masa ne postane homogena.
UGRADNJA Poželjna temperatura podloge i okoline je od 15 do 30°C, vlažnost vazduha <80%.
Izolit TER EPOXY PREMAZ se nanosi četkom ili valjkom, na prethodno prosušeni epoksi prajmer. Umešana masa se mora utrošiti u roku od cca 30 minuta. Drugi sloj se nanosi nakon 12 - 24 h, odnosno pošto se prvi sloj osuši. Voditi računa da ne dođe do nastanka kondenzacije prilikom ugradnje materijala i u prvih 48 h sušenja.
Ugrađeni premaz se može prati vodom nakon 7 dana, pri sušenju na 23°C.
Alat oprati nitro razređivačem ili acetonom odmah nakon ugradnje.

POTROŠNJA
cca 0,4 - 0,5 kg/m² za dva sloja preko kvalitetne podloge.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C.

AMBALAŽA
komponenta A – PE kante
komponenta B – PE flašice

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice i maske za zaštitu disajnih organa.
Provetravati prostoriju tokom izvođenja radova.
Ukoliko materijal dospe na kožu, ukloniti zaprljanu odeću , a zatim oprati sapunom i toplom vodom.
Voditi računa da ne dospe u oči.

NAPOMENE
- Radna temperatura između 12 i 25°C
- Maksimalna vlažnost podloge 4%
- Komponentu A dobro izmešati pre dodavanja komponente B
- Pridržavati se mera zaštite na radu

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.